Tæt Vu­elta­fi ght ven­ter

Der bli­ver kamp til stre­gen, når den sam­le­de vin­der af årets Vu­el­ta a Es­paña skal fi ndes i den­ne uge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLUT­SPURT Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Tom Du­moulin Tom Du­moulin. Fo­to: EPA

Tom Du­moulin for­ud­ser et brag af en fi ght om den sam­le­de sejr i Vu­el­ta a Es­paña, eft er at hol­læn­de­ren på gårs­da­gens en­kelt­starts- eta­pe ge­nero­bre­de den rø­de fø­rer­trø­je.

Tre se­kun­der. Det er det for­spring, som hol­land­ske Du­moulin har i årets Vu­el­ta a Es­paña, eft er at tem­po­spe­ci­a­li­sten i går kør­te al­le de øv­ri­ge søn­der og sam­men på en­kelt­starts- eta­pen i og om­kring by­en Bur­gos.

Det be­ty­der, at han eft er en uge i Gi­ant- Alpe­cins al­min­de­li­ge trø­je igen skal kø­re i den rø­de fø­rer­trø­je.

» Jeg er vir­ke­lig glad. Jeg kør­te en rig­tig god en­kelt­start, men det he­le er be­stemt ik­ke over­stå­et end­nu, « sag­de Tom Du­moulin eft er eta­pen iføl­ge cycling­news. com

Hur­ti­ge­re end al­le de an­dre

Tom Du­moulin til­ba­ge­lag­de de 38,7 ki­lo­me­ter ved Bur­gos på 46 mi­nut­ter og et se­kund. Det var me­re end et mi­nut bed­re end num­mer to, po­lak­ken Ma­ciej Bod­nar, Team Tin­koff - Saxo. Men som Du­moulin og­så selv sag­de, er lø­bet langt­fra af­gjort.

Ved den sid­ste mel­lem­tid så det gan­ske vist ud til, at han vil­le slå lø­bets num­mer to, Fa­bio Aru, Team Asta­na, med over to mi­nut­ter. Men der var en stig­ning på sid­ste del af eta­pen, og her fi k Aru hen­tet no­get af ti­den ind på Du­moulin.

Det be­tød, at ita­li­e­ne­ren kom i mål som num­mer 10 i ti­den 47 mi­nut­ter og 54 se­kun­der. Det var li­ge nøj­ag­tigt ik­ke nok til at kom­me i fø­rer­trøj­en, men Aru er alt­så nu i den si­tu­a­tion, at han blot er tre se­kun­der eft er hol­læn­de­ren.

» Et for­spring på tre se­kun­der er i re­a­li­te­ten det sam­me som in­gen­ting. Det bli­ver spæn­den­de for til­sku­er­ne, men det bli­ver et brag af en fi ght for os som ryt­te­re. Der er svæ­re da­ge for­an os, og han ( Aru, red.) vil gø­re alt, hvad han kan for at få trøj­en af mig, « for­ud­ser den 24- åri­ge tem­po­spe­ci­a­list.

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez kan hel­ler ik­ke to­talt af­skri­ves i kam­pen om den sam­le­de sejr. Spa­ni­e­ren kør­te en­kelt­star­ten i den rø­de fø­rer­trø­je - han hav­de et for­spring på kun et se­kund til Fa­bio Aru - men som ven­tet kun­ne Rod­ri­gu­ez ik­ke hol­de fast i trøj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.