’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et for­spring på tre se­kun­der er i re­a­li­te­ten det sam­me som in­gen­ting

Team Ka­tusha- ryt­te­ren kom ind i ti­den 49 mi­nut­ter og syv se­kun­der, og der­med er han num­mer tre i den sam­le­de stil­ling. Han er et mi­nut og 15 se­kun­der eft er Du­moulin in­den da­gens eta­pe.

Svæ­re etaper i ven­te

Bå­de i dag og i mor­gen bli­ver halvsvæ­re etaper, mens der lør­dag ven­ter en de­ci­de­ret bjer­ge­ta­pe, in­den ryt­ter­ne kø­rer i mål søn­dag i Madrid.

» Lør­dag bli­ver helt klart den svæ­re­ste, « sag­de Tom Du­moulin, der dog pe­ger på, at han al­tid har kørt godt i sid­ste uge i de store eta­pe­løb, men at han omvendt ik­ke har prø­vet at skul­le for­sva­re en fø­rer­trø­je.

Du­moulin for­ven­ter dog og­så at kun­ne lukre­re lidt på, at der bli­ver kamp om de an­dre po­di­e­pla­ce­rin­ger. Først og frem­mest kan po­lak­ken Ra­fal Ma­j­ka, Tin­koff - Saxo, gø­re sig for­håb­nin­ger om at veks­le fj er­de­plad­sen til tred­je­plad­sen.

» Jeg går ud fra, at Ma­j­ka vil for­sø­ge sig, og det vil Rod­ri­gu­ez ik­ke til­la­de. Men jeg skal na­tur­lig­vis først og frem­mest hol­de øje med Aru, « kon­klu­de­rer Du­moulin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.