Et sæ­de min­dre i spil for Kevin Magnus­sen ’’

Fer­ra­ri- test­kø­rer snup­per det før­ste sæ­de hos Haas- tea­met

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­BI­GÅ­ET Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Ge­ne Haas

Vi kig­ger sta­dig ef­ter en er­fa­ren For­mel 1- kø­rer til det an­det sæ­de. En nu­væ­ren­de kø­rer, ik­ke en re­ser­ve

For­mel 1’ s ny­e­ste hold, Haas, er ved ta­ge form.

Nu be­kræf­ter eje­ren, Ge­ne Haas, at man har be­slut­tet sig for, hvem den ene af de to kø­re­re skal væ­re, når hol­det næ­ste år bli­ver en del af fel­tet.

Ge­ne Haas sæt­ter dog ik­ke navn på, men der kan ik­ke væ­re ta­le om Kevin Magnus­sen.

» En af kø­rer­ne vil væ­re en Fer­ra­ri- re­ser­ve, og vi kig­ger sta­dig ef­ter en er­fa­ren For­mel 1- kø­rer til det an­det sæ­de. En nu­væ­ren­de kø­rer, ik­ke en re­ser­ve, « si­ger Ge­ne Haas i et in­ter­view med Au­tosport. com.

Det pas­ser me­get godt sam­men med, at Fer­ra­ri bli­ver mo­tor- le­ve­ran­dør til For­mel 1’ s nye hold.

Gu­tiér­rez el­ler Verg­ne

Der­med ser det ud til, at en­ten me­xi­can­ske Este­ban Gu­tiér­rez el­ler fran­ske Je­an- Marc Verg­ne, der beg­ge læn­ge har væ­ret sendt til Haas på ryg­te­plan snup­per den ene plads. Gu­tiér­rez kør­te for Sau­ber i 2013 og 2014, mens Verg- ne var en del af Toro Ros­so­tea­met fra 2012 til 2014. In­gen af de to kan dog mat­che Kevin Magnus­sens bed­ste placering, der som be­kendt var en an­den­plads i Au­stra­li­ens Grand Prix i 2014.

Hol­dets ’ team prin­ci­pal’, Günt­her Ste­i­ner, sup­ple­rer:

» Vi le­der ef­ter en kø­rer, der bedst pas­ser til det, vi har brug for. Vi vil ger­ne ha­ve, at beg­ge har kørt For­mel 1 før. Én med vir­ke­lig god er­fa­ring og en med nog­le få år, « si­ger han, li­ge­le­des til Au­tosport. com.

Haas- hol­det reg­ner med at ha­ve kø­rer­be­sæt­nin­gen på plads in­den for kort tid.

» For­hå­bent­lig har vi no­get at si­ge in­den for de næ­ste par uger, « si­ger Ge­ne Haas.

En Fer­ra­ri- fan ta­ger en sel­fie med dan­ske Kevin Magnus­sen før Ita­li­ens Grand Prix på Mon­za- ba­nen i we­e­ken­den. Nu ser en Fer­ra­ri- test­kø­rer ud til at indsnæv­re dan­ske­rens mu­lig­he­der for at kom­me tilbage i For­mel 1 ved at be­sæt­te det ene af to sæ­der i det kom­men­de For­mel 1- hold, Haas. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.