Saxo Bank- boss af­vi­ser dan­sker­krig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GEN­MÆ­LE Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Bank­di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen re­a­ge­rer nu på den kom­men­tar, som BTs For­mel 1- eks­pert Pe­ter Ny­gaard har skre­vet, hvor

han ana­ly­se­rer pus­le­spil­let om Kevin Magnus­sens frem­tids­mu­lig­he­der i mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se. » Ro­main Grosje­an har en per­son­lig sponsoraf­ta­le med dan­ske Saxo Bank. Det er iro­nisk, at den ene­ste dan­ske For­mel 1- sponsor in­di­rek­te kan væ­re med til at spær­re for Dan­marks ene­ste For­mel 1- kø­rer, « skri­ver Pe­ter Ny­gaard blandt an­det i kom­men­ta­ren.

Men det me­ner Lars Sei­er, der i man­ge år har stå­et bag sponsora­tet af det cy­kel­hold, som Bjar­ne Ri­is drev, ind­til han og­så be­gynd­te at in­ve­ste­re sponsor- mil­li­o­ner i mo­tor­spor­ten, ik­ke er helt dæk­ken­de.

» ’ Dan­sker- krig’?? En no­get hård vinkling på for­si­den af BT sport, sy­nes jeg. Jeg hå­ber rig­tigt me­get at se Kevin tilbage i et F1- sæ­de i næ­ste sæ­son. Desvær­re har jeg over­ho­ve­det in­gen ind­fly­del­se på, hvor hver­ken han, Ro­main Grosje­an el­ler no­gen an­den kø­rer er at fin­de i 2016. Just for the record, « skri­ver Lars Sei­er Chri­sten­sen på sin Fa­ce­book­si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.