DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK 1. DI­VI­SION, KLOK­KEN 20: 15 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Li­ve bet­ting bli­ver me­re og me­re ud­bredt, og vi skal da og­så til net­op den di­sci­plin for at fi nde ugens mest op­sigtsvæk­ken­de Od­dset- kupon.

En kun­de hos Dan­ske Spil fra Brøndby fandt nem­lig blot tre kam­pe og smed 500 kro­ner på dem - men da de sam­let gav odds 882, var der in­tet min­dre end 440.000 kro­ner til ud­be­ta­ling.

Kam­pe­ne var fun­det i la­ve­re ræk­ker i Au­stra­li­en og Ja­pan, så en­ten må det væ­re en kun­de med et se­ri­øst kend­skab til pe­ri­fe­re liga­er el­ler og­så var han ba­re hel­dig ud over det sæd­van­li­ge. Så­le­des ram­te han blandt an­det odds 15 på, at Lions FC vil­le vin­de over Ea­stern Su­burbs SC Bris­ba­ne, selv om hol­det var bag­ud 0- 2 da kupo­nen blev spil­let.

Men tre mål i den sid­ste hal­ve ti­me sik­re­de sej­ren på 3- 2 og med ga­ran­ti stor ju­bel et el­ler an­det sted i Brøndby.

Sil­ke­borg og Den­nis Fl­in­ta går næp­pe mål- amok i Fre­de­ri­cia. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.