Brø­let PET: Der kan væ­re kri­ge­re i strøm­men

Eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten me­ner, at IS- kri­ge­re kan skju­le sig i den ka­o­ti­ske fl ygt­nin­ge­strøm

BT - - NYHEDER - Jens Beck Ni­el­sen je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

TER­R­OR­FRYGT

I strøm­men af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, som i øje­blik­ket kom­mer til Dan­mark, kan der gem­me sig per­so­ner, som sym­pa­ti­se­rer med mi­li­tant is­la­mis­me og er en trus­sel mod Dan­mark.

Det vur­de­rer Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, i en ny, skrift lig ud­ta­lel­se.

Eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten be­to­ner, at et stort an­tal af fl ygt­nin­ge­ne har rejst gen­nem Eu­ro­pa for at kom­me væk fra net­op de mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske grup­per i Mel­le­mø­sten, som de der­for næp­pe sym­pa­ti­se­rer med.

Ud­sat for pro­pa­gan­da

» PET er dog op­mærk­som på, at der blandt fl ygt­nin­ge fra Sy­ri­en/ Irak kan væ­re per­so­ner, der sym­pa­ti­se­rer med mi­li­tant is­la­mis­me, og som kan tæn­kes at age­re på op­for­drin­ger­ne i den mi­li­tant is­la­mi­sti­ske pro­pa­gan­da til at ret­te an­greb mod lan­de, der del­ta­ger i den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion mod IS, her­un­der Dan­mark, « skri­ver PET.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for DF, kal­der PET- vur­de­rin­gen stærkt alar­me­ren­de.

Eu­ro­pa lig­ger pi­vå­bent

» Eu­ro­pa lig­ger fuld­stæn­dig åbent for fol­ke­van­drin­gen, og det dan­ske po­li­ti har nær­mest gi­vet op over for at kon­trol­le­re og re­gi­stre­re. Vi er ek­stremt sår­ba­re over for, om fj endt­li­ge kræft er ud­nyt­ter den svag­hed, « si­ger Mes­ser­s­ch­midt og fort­sæt­ter: » Der­for må re­ge­rin­gen re­de­gø­re for, hvad den gør for at sik­re, at de per­so­ner, som kom­mer til Dan­mark, ik­ke har vol­de­li­ge in­ten­tio­ner. Sam­ti­dig un­der­stre­ger det be­ho­vet for græn­se­kon­trol. «

Det var i aft es ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Ven­stres retsord­fø­rer Pre­ben Bang Hen­rik­sen.

Må­ske kri­ge­re i strøm­men

Gen­nem læn­ge­re tid har der væ­ret mel­din­ger om, at Is­la­misk Stat- folk skaff er sig ad­gang til Eu­ro­pa. F. eks. for­kla­re­de Ab­dul Ba­sit Ha­ro­un, Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste hol­der øje med flygt­nin­ge­strøm­men, som de fryg­ter kan ud­nyt­tes af kri­ge­re fra Is­la­misk Stat. Fo­tos: Claus Fi­sker og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.