Ja, po­li­ti­et ved præ­cis, hvad de gør

BT - - DEBAT - SI­MON EMIL AM­MITZBØLL

Po­li­tisk ord­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce

over­blik­ket og ha­ve is i ma­ven. De bør ik­ke gø­re sig til dom­me­re over hver ene­ste be­slut­ning, po­li­ti­et træff er i mar­ken. Jeg sy­nes, po­li­ti­et gør et so­lidt styk­ke ar­bej­de i for­hold til den me­get ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, vi be­fi nder os i. Der­u­d­over hol­der vi lø­ben­de mø­der på Chri­sti­ans­borg for at dis­ku­te­re, hvad vi kan gø­re, og hvil­ke råd der skal gi­ves. Men det vig­tig­ste er, at vi gi­ver po­li­ti­et ar­bejds­ro – i ste­det for at al­le fol­ke­tings­med-

PO­LI­TI­KER­NE BØR BE­VA­RE

lem­mer tror, at de er en form for pæ­da­go­gisk vej­le­der for po­li­ti­et og det prak­ti­ske po­li­ti­ar­bej­de.

om DF me­ner, man bør væ­re me­re hård­hæn­det, el­ler et an­det par­ti me­ner, vi bur­de væ­re me­re blø­de. Jeg me­ner, at po­li­ti­et har de magt­mid­ler og me­to­der stil­let til rå­dig­hed for, at de selv kan hånd­te­re for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner, men det her er jo en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og jeg tror ik­ke, at det let­ter po­li­tiets ar­bej­de, at der kom­mer rå­d­giv­ning fra 179 fol­ke­tings­med­lem­mer.

DET ER UN­DER­ORD­NET,

be­ty­der, at man ik­ke skal gå i pa­nik. Flygt­nin­ge skal selv­føl­ge­lig i ud­gangs­punk­tet ik­ke væ­re på lan­dets mo­tor­ve­je, for­di dansk in­fra­struk­tur skal kun­ne fun­ge­re, men der kan op­stå si­tu­a­tio­ner i nog­le ti­mer, hvor po­li­ti­et vur­de­rer, at en af­spær­ret mo­tor­vej er det klo­ge­ste, li­ge­som de vur­de­rer si­tu­a­tio­ner ved de­mon­stra­tio­ner for ik­ke at op­trap­pe kon­fl ik­ter. Det er godt, vi ik­ke har et po­li­ti, som er på valg – der­for kan po­li­ti­et træff e be­slut­nin­ger, som er pro­fes­sio­nelt kor­rek­te, i ste­det for at tæn­ke på hvil­ket sig­nal de vil sen­de til be­folk­nin­gen.

IS I MA­VEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.