Nej, fl ygt­nin­ge dri­ver gæk med os

BT - - DEBAT - MARTIN HEN­RIK­SEN

Ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, DF

PO­LI­TIETS BE­SLUT­NING KOM­MER,

for­di re­ge­rin­gen ik­ke for­tæl­ler, hvad den vil. Det eft er­la­der et vaku­um, hvor po­li­ti­et selv må træ­de til og træff e be­slut­nin­ger. Jeg hav­de øn­sket, at po­li­ti­et hav­de truff et en an­den be­slut­ning, men det er re­ge­rin­gens an­svar. Be­slut­nin­ger om frit lej­de bør træff es af den øver­ste udø­ven­de magt, og det er alt­så re­ge­rin­gen, så det er for­kert, at po­li­ti­et selv træff er den be­slut­ning. Vi bør sen­de et sig­nal om, at der er græn­ser for, hvad vi fi nder os i Dan­mark. Li­ge nu tror fl ygt­nin­ge­ne, de kan dri­ve gæk med po­li­ti­et i Dan­mark, og det kan gå gru­e­lig galt.

da­ge har væ­ret et stort ka­os. Det­te ka­os ty­der på, at der har væ­ret man­gel på in­struk­ser til po­li­ti­et, og det er respekt­løst over for po­li­ti­be­tjen­ten på ga­den, der har en op­ga­ve at lø­se. Vi ser, at fl ygt­nin­ge­ne får frit lej­de, og vi hø­rer mel­din­ger om, at folk med re­la­tion til ban­de­mil­jø­et age­rer men­ne­skes­mug­le­re. Der­for er det ik­ke sær­ligt kønt, når rigs­po­li­ti­che­fen står og gi­ver et ind-

DET SID­STE PAR

tryk af, at der er styr på det he­le.

gjort det klart for po­li­ti­et, at de ger­ne må bru­ge red­ska­ber­ne, de har til at op­ret­hol­de lov og or­den, men de øv­ri­ge par­ti­er og re­ge­rin­gen er ban­ge for det ima­ge, be­hand­lin­gen vil ska­be i ud­lan­det, men det hen­syn må al­drig ve­je me­re end lov og or­den. Po­li­ti­et skal ha­ve mu­lig­hed for at bru­ge lidt me­re hård­hæn­de­de me­to­der, hvis der kom­mer til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner, som vi har set et par styk­ker af – el­ler hvis man går på en mo­tor­vej. Po­li­ti­et tror ik­ke, de kan til­la­de sig no­get.

RE­GE­RIN­GEN BUR­DE HA­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.