Sen­der po­li­ti­et på gla­tis

ME­NER

BT - - DEBAT -

Tre da­ge med ka­os, rå­d­vild­hed og for­vir­ring. Så­dan var si­tu­a­tio­nen, da den eu­ro­pæ­i­ske fl ygt­nin­ge­strøm ram­te Dan­mark. Og på den må­de blev bil­le­der­ne her fra lan­det et sym­bol på kri­sen. For de eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­ke­re ser ik­ke ud at kun­ne bli­ve eni­ge om, hvad de skal gø­re. I DAN­MARK END­TE po­li­ti­et med sor­te­per. Ufor­be­redt er vist det mest ram­men­de ord, man kan bru­ge om de ti­mer og da­ge, da fl ere tu­sin­de for­trins­vis sy­ri­ske fl ygt­nin­ge kom til Dan­mark.

For po­li­ti­ker­ne syn­tes slet ik­ke til at ha­ve gen­nem­sku­et, at langt de fl este men­ne­sker helst vil­le vi­de­re til Sve­ri­ge. FØRST VAR STRA­TE­GI­EN, at man vil­le und­gå kon­fron­ta­tio­ner. Der­for fi k store grup­per af fl ygt­nin­ge lov til at gå på mo­tor­vej­en i ret­ning mod Sve­ri­ge. In­gen vid­ste til­sy­nelan­den­de, hvad man skul­le stille op med de man­ge men­ne­sker. Skul­le de re­gi­stre­res, ha­ve ta­get fi nger­af­tryk, sen­des tilbage til Tysland el­ler ha­ve lov til at ta­ge til Sve­ri­ge. PO­LI­TISK SKUL­LE MAN gan­ske gi­vet ha­ve væ­ret bed­re for­be­redt. Det var for­ud­si­ge­ligt, at fl ygt­nin­ge­strøm­men på et tids­punkt vil­le ram­me Dan­mark, men da det ske­te, var det er in­gen plan. Po­li­tiets umu­li­ge mis­sion blev un­der­stre­get, da de man­ge men­ne­sker ons­dag aft en plud­se­lig fi k lov til at rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge. Hidtil var de in­ter­na­tio­na­le reg­ler ble­vet tol­ket på en må­de, så fl ygt­nin­ge­ne en­ten skul­le sø­ge asyl i Dan­mark el­ler ven­de tilbage til Tys­kland. NU KUN­NE DE rej­se vi­de­re. Iføl­ge ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind er det helt eft er bo­gen, en for­tolk­ning som den sven­ske stats­mi­ni­ster dog ik­ke er enig i. Men hvis det er re­ge­rin­gens vur­de­ring, bur­de det ha­ve væ­ret klart fra be­gyn­del­sen. Nu gør re­ge­rin­gen klogt i hur­tigst mu­ligt at fi nde en hold­bar løs­ning. For hvis man tror, at strøm­men af men­ne­sker på fl ugt stop­per, er man gan­ske naiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.