FLYGT­NIN­GE­NES LUKSUSPRO­BLEM ’’

Sve­ri­ge el­ler Dan­mark? Nog­le fl ygt­nin­ge kan væl­ge. An­dre har in­tet valg

BT - - DEBAT -

De man­ge fl ygt­nin­ge, som po­li­ti­et har gi­vet frit lej­de til at fær­des gen­nem Dan­mark uden at la­de sig re­gi­stre­re, står i vir­ke­lig­he­den med et luksuspro­blem. Og de dan­ske­re, der af et godt hjer­te for­sø­ger at hjæl­pe dem, ri­si­ke­rer at gø­re he­le fl ygt­nin­ge­sa­gen en bjør­ne­tje­ne­ste. ÉN TING ER, at Dublin- for­ord­nin­gen, der bl. a. på­læg­ger det før­ste mod­ta­ger­land at re­gi­stre­re men­ne­sker, som op­hol­der sig il­le­galt i lan­det, re­elt er brudt sam­men. No­get an­det er, at de man­ge fl ygt­nin­ge, som er nå­et til Dan­mark, men ik­ke vil sø­ge asyl el­ler la­de sig re­gi­stre­re, står i et tem­me­lig be­kvemt di­lem­ma: De er ik­ke på fl ugt FRA no­get, men TIL no­get.

Jeg vil­le øn­ske, at en stor del af min fa­mi­lie og ven­ner i Sy­ri­en stod med sam­me luksuspro­blem: Hvil­ket land skal vi væl­ge? Det valg har 13 mil­li­o­ner sy­ri­ske fl ygt­nin­ge ik­ke. De har ik­ke pen­ge­ne til at nå her­til, og det er i øv­rigt nær­mest umu­ligt at slip­pe ud af Sy­ri­en . De kan ik­ke væl­ge blandt Ita­li­en, Græken­land, Tys­kland, Dan­mark el­ler Sve­ri­ge. De har kun én mu­lig­hed: De kan for­sø­ge at fl yg­te til nær­me­ste sik­re om­rå­de. Og fl yg­te igen, når kon­fl ik­ten fl yt­ter sig.

Des­u­den skal man gø­re sig klart, at man­ge af de fl ygt­nin­ge, der kom­mer her­til i øje­blik­ket, ik­ke er rejst di­rek­te fra Sy­ri­en til Dan­mark. Man­ge har bo­et i Tyr­ki­et i må­ne­der el­ler år, men har nu få­et øje på en fri pas­sa­ge op gen­nem Eu­ro­pa. An­dre er i vir­ke­lig­he­den li­ba­ne­se­re el­ler nord­afri­ka­ne­re, der hæv­der, at de er sy­re­re, og som ik­ke er på fl ugt fra en ulyk­ke­lig bor­ger­krig, men blot sø­ger en bed­re frem­tid. ØN­SKER MAN AT sø­ge asyl i Dan­mark, skal man ha­ve en fair og vær­dig be­hand­ling. Re­el­le fl ygt­nin­ge skal be­hand­les or­dent­ligt og eft er reg­ler­ne – og de skal føl­ge reg­ler­ne i Dan­mark. Når en ung mand til TV2 si­ger, at han hel­le­re vil til Sve­ri­ge, for­di Dan­mark har skå­ret ned på de of­fent­li­ge ydel­ser og stram­met reg­ler­ne for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, ly­der det me­re som ind­van­dring end fl ugt.

Det er ik­ke et spørgs­mål om at væ­re for el­ler imod at hjæl­pe men­ne­sker i nød. Den un­ge mands at­ti­tu­de – og den hjælp, som dan­ske­re i mis­for­stå­et god­hed stil­ler til rå­dig­hed for fl ygt­nin­ge, der ik­ke vil la­de sig re­gi­stre­re – kan på sigt ska­de mil­li­o­ner af ægte fl ygt­nin­ge i Sy­ri­en og na­bo­lan­de­ne.

Na­ser Kha­der,

De men­ne­sker, der har ud­sty­ret fl ygt­nin­ge­ne med po­li­ti­se­ren­de skil­te så­som ’ Nej til Dan­mark’ sco­rer et kæm­pe selvmål, hvis de­res ær­in­de er at bi­brin­ge den al­min­de­li­ge dan­sker en stør­re for­stå­el­se for fl ygt­nin­ge­nes si­tu­a­tion.

Skal ’ Nej til Dan­mark’ vir­ke­lig stå som fl ygt­nin­ge­nes vig­tig­ste bud­skab til Dan­mark? Hvor­for egent­lig ik­ke ’ Stop As­sad’ el­ler ’ Be­fri Sy­ri­en’? Det er bå­de ukon­struk­tivt og us­ma­ge­ligt at kø­re ny­an­kom­ne fl ygt­nin­ge i stil­ling som tals­mænd for egen po­li­tisk agen­da, der ude­luk­ken­de fo­ku­se­rer på Dan­mark og ik­ke på det hel­ve­de, som fl ygt­nin­ge­ne an­gi­ve­ligt kom­mer fra.

Et be­kvemt di­lem­ma: De er ik­ke på fl ugt FRA no­get, men TIL no­get

DET ER OF­TE de sam­me men­ne­sker, der be­teg­ner sig selv som pa­ci­fi ster og si­ger ’ ik­ke me­re krig’, , når po­li­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer ad­vo­ke­rer for hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer og fl yve­for­bud­szo­ner i Sy­ri­en. Løs­nin­gen er ik­ke at se stort på Dublin- for­ord­nin­gen, ven­de det blin­de øje til og sen­de fl ygt­nin­ge- og mi­grant­pro­ble­mer­ne vi­de­re. Løs­nin­gen er at sæt­te ak­tivt ind i Sy­ri­en, ska­be hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer, hånd­hæ­ve fl yve­for­bud­szo­ner og ge­ne­relt øge hjæl­pen i nær­om­rå­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.