Løk­kes di­lem­ma

BT - - DEBAT -

Den dan­ske re­ge­ring lu­re­pas­ser – må­ske set i ly­set af, at Dansk Fol­ke­par­ti ad­va­rer Lars Løk­ke Ras­mus­sen mod at læg­ge sig i slip­strøm­men af Tys­kland. Stats­mi­ni­ste­ren må træ­de i ka­rak­ter og for­kla­re Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, at Dan­mark har en – ik­ke juri­disk, men moralsk – for­plig­tel­se til at yde en ek­stra­or­di­nær ind­sats.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.