TIL VIN­S­MAG­NING

BT - - NYHEDER -

8. SEP­TEM­BER KL. 22.00: Støj­berg og nog­le em­beds­mænd er til ste­de. På det mø­de vir­ke­de det ik­ke som om, no­gen hav­de for­ud­set at pro­ble­met vil­le va­re me­re end en dag el­ler to, si­ger De Kon­ser­va­ti­ves uden­rigs­ord­fø­rer Na­ser Kha­der, der var med til mø­det i ste­det for for­man­den Sø­ren Pa­pe, der var for­hin­dret i at kom­me.

Mands­op­dæk­ning

» Vi tro­e­de, det var no­get, der kun hand­le­de om et par døgn. In­gen hav­de for­ud­set, det vil­le ud­vik­le sig så­dan. Hold­nin­gen var, at det skul­le hånd­te­res på en vær­dig må­de. Vi skul­le ik­ke ha­ve til­stan­de som i Bu­da­pe­st, hvor po­li­ti­et var i slags­mål med fl ygt­nin­ge­ne. Så po­li­ti­et skul­le ha­ve or­dre om ik­ke- kon­fron­ta­tion. Vi vid­ste godt, at nog­le ik­ke vil­le re­gi­stre­res, og de kun­ne få lov at gå vi­de­re, hvis man ba­re kun­ne mands­op­dæk­ke dem, « si­ger Na­ser Kha­der.

Nu me­ner han imid­ler­tid, at den valg­te stra­te­gi kun vil for­vær­re pro­ble­met.

» Hvis det vi­ser sig, at sy­re­re får lov at gå gen­nem Dan­mark og rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge, så vil det til­træk­ke end­nu fl ere. Det åb­ner en la­deport. Folk vil rin­ge til de­res ven­ner og si­ge ’ kom ba­re’. De er me­get ve­l­in­for­me­re­de. Det er jo det vil­de ve­sten. Og det al­ler­vær­ste: Tænk hvis ba­re én af dem hav­de haft et bom­be­bæl­te om li­vet og var kom­met til Ho­ved­ba­ne­går­den. Man skal ik­ke mistæn­ke­lig­gø­re al­le fl ygt­nin­ge. Men hvis ba­re en ud­nyt­ter si­tu­a­tio­nen, så står vi med en kæm­pe ka­ta­stro­fe, « si­ger Na­ser Kha­der, der me­ner, at po­li­ti­et skal ha­ve hjælp af ci­vil­for­sva­ret, så al­le kan bli­ve re­gi­stre­ret.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind for­kor­te­de sin rej­se til USA med en dag og kom hjem i går, eft er at han hav­de holdt mø­de med sin ame­ri­kan­ske kol­le­ga og di­rek­tø­ren for FBI om den dan­ske si­tu­a­tion, men­ne­skes­mug­ling og men­ne­ske­han­del.

’ Vir­ke­lig­he­den er vir­ke­lig’

» Jeg kun­ne godt ha­ve øn­sket mig en me­re mun­ter bag­grund at mø­des på, al den stund be­sø­get har væ­ret plan­lagt i no­gen tid. Men vir­ke­lig­he­den er vir­ke­lig. Godt at se at myn­dig­he­der­nes ind­sats vir­ker og at langt de fl este nu bli­ver be­hand­let eft er de kor­rek­te pro­ce­du­rer og ik­ke fl ak­ker rundt. Dyg­tig ind­sats af vo­res po­li­ti, « skrev Sø­ren Pind på Fa­ce­book.

Iføl­ge BTs kil­der har Sø­ren Pind dog væ­ret fuldt in­for­me­ret og med i be­slut­nings­pro­ces­sen un­der sin USA- rej­se via te­le­fon.

Men po­li­ti­ker­ne i de an­dre par­ti­er er ik­ke im­po­ne­re­de.

» Det vir­ker som om, det he­le sej­ler, « si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­vik­lings­ord­fø­rer Met­te Gjerskov.

In­gen plan

» Først prø­ver man at ky­se så man­ge fl ygt­nin­ge væk fra Dan­mark som mu­ligt, ved at sæt­te an­non­cer i avi­sen i Mel­le­mø­sten. Og der­eft er kan det un­dre, at vi har set sce­ner de sid­ste da­ge, hvor nog­le få tu­sin­de fl ygt­nin­ge får det he­le til at bry­de sam­men. To­ge­ne kan ik­ke kø­re, mo­tor­vej­en er af­spær­ret. Og po­li­ti­et si­ger det ene den ene dag og det an­det den an­den. I vo­res vel­ord­ne­de land kan det da ik­ke væ­re rig­tigt, at så få men­ne­sker ska­ber så man­ge pro­b­le- mer. Der er ik­ke me­get plan over det her. Det vir­ker som om der ik­ke er styr på no­getsom­helst, « si­ger Met­te Gjerskov.

SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr var hel­ler ik­ke lut­ter ros eft er end­nu et kri­se­mø­de med stats­mi­ni­ste­ren og par­ti­le­der­ne i går ved mid­dags­tid.

» Det vir­ker som om vi er i en si­tu­a­tion, hvor det er po­li­ti­et, der træff er be­slut­nin­ger­ne og ik­ke stats­mi­ni­ste­ren. Det er tan­ke­væk­ken­de, at der går 2.500 men­ne­sker gen­nem Dan­mark, som ik­ke bli­ver re­gi­stre­ret. Det er me­get usæd­van­ligt. Jeg hå­ber, at stats­mi­ni­ste­ren sæt­ter sig ned med ju­stits­mi­ni­ste­ren nu hvor han er kom­met hjem, la­ver en plan for, hvor­dan vi hånd­te­rer det vi­de­re for­løb. Der kom­mer fl ere, og li­ge nu vir­ker det lidt som om der ik­ke er styr på no­get, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Sam­ti­dig med at hund­red­vis af flygt­nin­ge fra især Irak og Sy­ri­en bli­ver til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et i Rød­by og ved Pad­borg, og Dan­mark er på vej ind i en hi­sto­risk kri­se, hyg­ger stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen sig sam­men med fru­en med vin­s­mag­ning, rød lø­ber, mo­des­how, gal­la­mid­dag, ope­ramu­sik og af­ter­par­ty på Re­stau­rant Fa­bio på Fre­de­riks­berg. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.