Ven­ner­ne skal og­så skil­les

’ X Fa­ctor’- vær­ten Eva Har­lou skal skil­les. Hun er ven med Martin Jør­gen­sen og Ale­xan­dra

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk Sal­li Mor­ten­sen, ma­na­ger

DOB­BELT OP

Der er no­get i luft en. Chok­ket eft er Martin Jør­gen­sen og Ale­xan­dras skils­mis­se­bom­be har kun net­op lagt sig, før den næ­ste sprin­ger. Kær­lig­he­den mel­lem de­res ken­dis­ven­ner er nu og­så bri­stet. Tv- vært og ar­ki­tekt Eva Har­lou og mu­sikpro­du­cer Tho­mas Tro­el­sen an­non­ce­re­de nem­lig i går, at de går hver til sit.

Hun er 38 år, han er 33 år, de blev gift i 2008 og har to børn sam­men. Des­u­den er de iføl­ge Eva Har­lou go­de ven­ner med Ale­xan­dra og hen­des nu kom­men­de eks­mand Martin Jør­gen­sen.

I hvert fald er Eva Har­lou og Martin Jør­gen­sen go­de ven­ner, af­slø­rer billeder på bå­de fo­to­tje­ne­sten In­s­ta­gram og i pres­sen. De to hav­de tilbage i 2013 en våd aft en i by­en sam­men, og det fi k Se og Hør til at væl­ge over­skrift en ’ sprit­stiv med læk­ker blon­di­ne’. Men det ma­ne­de Eva Har­lou hur­tigt i jor­den:

» Tho­mas og jeg ken­der Ale­xan­dra og Martin rig­tig godt, « sag­de hun til Ek­stra Bla­det og syn­tes der­for ik­ke, der var no­get i vej­en for, at hun tog en sving­om med ven­nen i det kø­ben­havn­ske nat­te­liv.

Bedst mu­li­ge sam­ar­bej­de

Tirs­dag an­non­ce­re­de gre­vin­de Ale­xan­dra, at hun skal skil­les fra sin 14 år yn­gre æg­te­mand Martin Jør­gen­sen, som hun har væ­ret gift med i ot­te år. Og der skul­le blot gå to da­ge, før Eva Har­lous ma- na­ger Sal­li Mor­ten­sen kun­ne be­kræft e, at Har­lou og Tro­el­sen og­så skal skil­les.

» Ja, det er kor­rekt, at Eva og Tho­mas har be­slut­tet at gå hver til sit. Br­ud­det er ud­ra- ma­tisk, og par­rets fo­kus er nu på at få det bedst mu­li­ge sam­ar­bej­de op at kø­re om de­res to fæl­les børn, « for­tæl­ler Eva Har­lous ma­na­ger Sal­li Mor­ten­sen til Bil­led- Bla­det.

Over for BT be­kræft er hun br­ud­det, men har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

De to ven­ne­par er og­så ble­vet bun­det sam­men af po­p­s­ned­ker og ’ X Fa­ctor’- dom­mer Re­mee.

Som BT i går kun­ne be­skri­ve, er Martin Jør­gen­sen glad for vå­de aft ener i by­en og kendt for at sæt­te si­ne af- Nu har for­sker­hol­det fra In­sti­tu­te of Neu­ro­lo­gy ved Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don fun­det ud af, at de ot­te kan ha­ve væ­ret end­nu me­re uhel­di­ge end først an­ta­get; pa­tien­ter­ne ser nem­lig og­så ud til at væ­re ble­vet smit­tet med Alzhei­mers syg­dom. Der­med vi­ser stu­di­et, at Alzhei­mers syg­dom mu­lig­vis kan tryk på de kø­ben­havn­ske sig. Ons­dag kun­ne man på smit­te gen­nem hjer­ne­in- ste­der - bl. a. på Re­me­es Eva Har­lous In­s­ta­gram- pro­fi l væv, skri­ver Vi­den­skab. ken­dis­nat­klub Zen. dk.Re­mee fi nde et bil­le­de af Martin Jør­har og­så en til­knyt­ning til gen­sen og to an­dre ven­ner til » Det er helt nyt, for vi mu­sikpro­du­cer Tho­mas Tro­hen­des fød­sels­dag. Men det ved jo ik­ke, hvor­for Alzel­sen, da de har la­vet et utal af bil­le­de blev i går slet­tet igen. hei­mers syg­dom op­står. hit sam­men og er go­de venBT har ik­ke haft held med For­sker­ne si­ger her, at ner pri­vat. Li­ge­som Eva Ha­rat få en kom­men­tar fra hver­vi kan gi­ve alzhei­mer­lou alt­så gen­nem sin snar­li­ge ken Eva Har­lou el­ler Tho­mas for­an­drin­ger ved at eks­mand og ’ X Fa­ctor’ ken­der Tro­el­sen. put­te et sygt pro­te­in ind Re­mee. i hjer­nen, og så spre­der det sig på sam­me må­de som de her prio­ner ( i Creutz­feldt- Ja­cobs syg­dom, red.), og det er uhyg­ge­ligt at tæn­ke på. Det sæt­ter alt­så en kæ­de­re­ak­tion i gang i hjer­nen, hvor pro­te­i­ner­ne om­dan­ner sig, klum­per sam­men og la­ver ska­de, « si­ger Ste­en Has­sel­balch fra Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens og pro­fes­sor på In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet til Vi­den­skab. dk. BNB

Trak sig fra vært­s­rol­le

Skils­mis­sen eft er syv års æg­te­skab er dog ik­ke den ene­ste ting, der har skabt æn­drin­ger i Eva Har­lous liv på det sid­ste. Kort in­den br­ud­det trak den køn­ne tv- vært, som bl. a er kendt for ’ X Fa­ctor’, sig nem­lig fra en stor vært­s­rol­le. Hun skul­le sam­men med Kå­re Qu­ist væ­re vært på kron­prin­s­par­rets pri­ser, som bli­ver afh oldt på Kul­tur­værft et i Hels­in­gør den 3. ok­to­ber.

Men af den­ne uges ud­ga­ve af Bil­led- Bla­det frem­går det, at hun har truk­ket sig fra den pro­mi­nen­te rolle af per­son­li­ge år­sa­ger. Om det skyl­des skils­mis­sen, mel­der hi­sto­ri­en dog in­tet om. Men selv­om Eva Har­lou har for­talt til pres­sen, at hun og Tho­mas Tro­el­sen ken­der gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen rig­tig godt, er der til­sy­ne­la­den­de no­get, der har æn­dret

Gen­nem hjer­ne­væv

’’ Ja, det er kor­rekt, at Eva og Tho­mas har be­slut­tet at gå hver til sit

Tv- vært og ar­ki­tekt Eva Har­lou og mu­sikpro­du­cer og san­ger Tho­mas Tro­el­sen føl­ger trop, når det kom­mer til skils­mis­ser. Tors­dag, to da­ge ef­ter Ale­xan­dra og Martin, for­tæl­ler de, at de og­så skal skil­les ef­ter syv års æg­te­skab.

Fo­to: Martin Syl­vest

For 19 uger si­den lag­de tvvært Eva Har­lou et bil­le­de af gre­vin­de Ale­xan­dras kom­men­de eks­mand op på In­s­ta­gram. Bil­le­det er fra tv- vær­tens fød­sels­dag, men ef­ter at Eva Har­lou og Tho­mas Tro­el­sen an­non­ce­re­de, at de skal skil­les, har tv- vær­ten slet­tet bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.