Alzhei­mer kan smit­te

BT - - NYHEDER -

NY FORSK­NING

Vi ved ik­ke me­get om, hvor­for nog­le men­ne­sker ud­vik­ler de­mens­syg­dom­men Alzhei­mers syg­dom. Arv og mil­jø kan væ­re for­kla­rin­gen - men et nyt stu­die pe­ger nu gan­ske over­ra­sken­de på, at syg­dom­men må­ske og­så kan væ­re smit­som. Det skri­ver Vi­den­skab. dk.

For­sker­ne har stu­de­ret ot­te men­ne­sker, som i sin tid skul­le ha­ve en ind­sprøjt­ning af vækst­hor­mon, der var ud­truk­ket fra an­dre men­ne­sker. En prak­sis, som er op­hørt i dag, hvor vækst­hor­mon frem­stil­les kun­stigt og gi­ves til børn, som mang­ler hor­mon til at vok­se.

Uhel­dig­vis for de ot­te men­ne­sker var læ­ger­ne uvi­den­de om, at de sam­ti­dig smit­te­de dem med den dø­de­li­ge syg­dom Creutz­feldt– Ja­cobs. Syg­dom­men end­te med at ta­ge li­vet af pa­tien­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.