Po­li­tiets umu

Først fik dansk po­li­ti ro­ser, så blev de pry­gelk­na­be for ik­ke at gri­be

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

MOD­SVAR

An­dreas Kar­ker

» Er der no­gen her, der øn­sker asyl, « spør­ger en dansk be­tjent i to­get på Pad­borg Ba­ne­gård. Kun en en­kelt kvin­de i ly­se­blå dunjak­ke, je­ans og Ni­ke- sko ræk­ker hån­den op. Kort ef­ter for­la­der hun græ­den­de to­get med en lil­le pi­ge med ly­se­rød ryg­sæk i hån­den. Hun tak­ker og knu­ser de let­te­re forun­dre­de dan­ske po­li­ti­folk, imens to­get kø­rer vi­de­re med de mi­gran­ter og flygt­nin­ge, som ik­ke øn­ske­de at sti­ge af. Det var si­tu­a­tio­nen i går i Søn­derjyl­land, hvor fle­re tog rul­le­de ind på Pad­borg Ba­ne­gård.

Si­den ons­dag af­ten har det dan­ske po­li­ti op­gi­vet at re­gi­stre­re de fle­re tu­sin­de flygt­nin­ge, som er kom­met til lan­det. Det sker til trods for, at Dan­mark fak­tisk iføl­ge Dublin- for­ord­nin­gen skal re­gi­stre­re de flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark.

Men frit lej­de for flygt­nin­ge er en or­dre fra po­li­tisk hold, me­ner for­mand for po­li­ti­for­e­nin­gen i Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

» Man vil­le jo al­drig til­la­de det, vi har set de se­ne­ste da­ge, un­der nor­ma­le for­hold, hvor man kun­ne gen­nem­fø­re myn­dig­heds­u­dø­vel­se. Hvis der kom­mer to asylan­sø­ge­re el­ler mi­gran­ter, så vil­le den nor­ma­le pro­ce­du­re væ­re at be­de om navn og adres­se, men for­di der kom­mer en stor grup­pe, så la­der vi dem pas­se­re og sæt­ter al­min­de­lig po­li­ti­virk­som­hed ud af drift.

Po­li­ti­ke­re lam­mer po­li­ti­ar­bej­det

Hvis po­li­ti­et un­der nor­ma­le for­hold blot lod asylan­sø­ge­re rej­se ind uden re­gi­stre­ring, vil­le ju­stits­mi­ni­ste­ren nok un­dre sig over, at po­li­ti­et ik­ke greb ind, « si­ger Kaj Ras­mus­sen, der er for­mand for po­li­ti­for­e­nin­gen i det sydsjæl­land­ske.

Der­for kun­ne man i går op­le­ve, at mand­skabs­vog­ne og kampkla­re be­tjen­te på ba­ne­går­den i Pad­borg blev af­løst af nog­le få ’ al­min­de­li­ge be­tjen­te’, som BTs fo­to­graf på ste­det for­mu­le­re­de det.

» Det er ab­surd, at først skal al­le re­gi­stre­res, og po­li­ti­et mø­der talstærkt op, men i lø­bet af nog­le få ti­mer er alt af­blæst. Tilbage står der kun den dag­li­ge drift til at ta­ge sig af to­ge­ne, der tik­ker ind. Den be­slut­ning kom­mer fra al­le­rø­ver­ste sted po­li­tisk, « si­ger Kaj Ras­mus­sen.

In­gen snor­li­ge løs­nin­ger

Si­den søn­dag af­ten er over 3.200 flygt­nin­ge og mi­gran­ter rejst ind i Dan­mark, pri­mært via Pad­borg i Søn­derjyl­land og Rød­byhavn på Lol­land. Ons­dag næg­te­de 240 af dem at for­la­de to tog og la­de sig re­gi­stre­re, og al tog­drift mel­lem Tys­kland og Dan­mark var indstil­let det me­ste af da­gen. I går gik be­tjen­te­ne gen­nem to­ge­ne, tal­te op og spurg­te, om no­gen øn­ske­de asyl og lod så el­lers to­ge­ne kø­re.

De dan­ske be­tjen­te har el­lers få­et store klapsal­ver for at gå næn­somt til værks over for de flygt­nin­ge, der søn­dag af­ten og mandag mor­gen strøm­me­de ind, især i Rød­byhavn. I ti­me­vis fik de ny­an­kom­ne lov til at van­dre på mo­tor­ve­je­ne, hvil­ket blandt an­dre fik de­bat­tø­rer som Suzan­ne Bjer­re­huus til at kal­de det ’ anar­ki’ og kon­sta­te­re, at » hvis vi an­dre op­før­te os så­dan, var vi ble­vet ar­re­ste­ret. «

» Når der går po­li­tik i den, så op­står der tvivl og mang­len­de be­slut­som­hed. Det af­sted­kom­mer, at in­gen i vo­res or­ga­ni­sa­tion fak­tisk kan fin­de ud af, hvor­dan skal vi for­hol­de os. Det er ik­ke den kor­rek­te po­li­ti­fag­li­ge løs­ning, vi ser li­ge nu, kan jeg godt si­ge, « si­ger po­li­ti­for­mand Kaj Ras­mus­sen.

Fryg­ter un­gar­ske til­stan­de

Men en del af sva­ret på, hvor­for po­li­ti­et ik­ke an­vend­te magt­mid­ler, skal og­så fin­des i den un­der­lig­gen­de frygt for at kom­me til at ska­be vold­som­me si­tu­a­tio­ner som i Un­garn.

» Vi har ik­ke lyst til at hånd­hæ­ve til­ba­ge­hol­del­se med magt, for det ser ik­ke pænt ud på in­ter­na­tio­na­le fo­tos. Der er in­gen tvivl om, at man age­rer ud fra den frygt, selv­om det er en højst ejen­dom­me­lig op­før­sel, « si­ger Kaj Ras­mus­sen og til­fø­jer:

» Hvad sker der, når de i Sve­ri­ge og Fin­land har op­fyldt de­res øn­ske om ar­bejds­kraft­re­ser­ver og luk­ker ned, og der fort­sat kom­mer folk syd­fra, for­di hi­sto­rik­ken har vist dem, at det var nemt at kom­me gen­nem Dan­mark, så får vi en si­tu­a­tion, hvor dansk po­li­ti plud­se­lig er nødt til at udø­ve magt for at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen. Det bli­ver ik­ke kønt, « vur­de­rer po­li­ti­for­man­den.

Men når hund­red­vis af flygt­nin­ge fik lov til at gå på mo­tor­vej­en, så hand­ler det og­så om, at be­tjen­te­ne, trods for­stærk­ning, på før­ste­da­gen slet ik­ke var ru­stet til at gri­be si­tu­a­tio­nen an­der­le­des an.

» Når man har set si­tu­a­tio­nen i re­sten af Eu­ro­pa, er det ejen­dom­me­ligt, at vi ik­ke har væ­ret bed­re for­be­redt, når de står ved vo­res dør. Det er som om, at det over­ra­sker os, at si­tua tio­nen ud­vik­ler sig, som den gør, « si­ger Kaj Ras­mus­sen.

Ta­get på sen­gen

Blev der ned­sat en task for­ce op til det her?

» Nej, ik­ke ud­over dag­li­ge drift­si­tu­a­tion i Ud­læn­din­ge­kon­trol i Ma­ri­bo. Der sid­der 20- 30 mand, som nor­malt hånd­te­rer den slags, og det tal er i øv­rigt po­li­tisk be­stemt. Først i lø­bet af man­da­gen op­stod der en si­tu­a­tion, som man lang­somt indså, man ik­ke var gea­ret til. «

Han får op­bak­ning fra for­man­den for Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti­for­e­ning, hvor man i øje­blik­ket og­så har en stor til­strøm­ning.

» For det før­ste er det al­drig no­gen­sin­de sket før. For det an­det var der ik­ke no­gen, der kun­ne for­ud­se den her si­tu­a­tion, for­di det i bund og grund er et po­li­tisk spørgs­mål, som man skul­le ha­ve ta­get stil­ling til for læn­ge si­den, « si­ger for­mand Ni­els He­de ager. FLYGT­NING Et men­ne­ske, som er tvun­get til at for­la­de sit hjem­land på grund af per­son­lig for­føl­gel­se el­ler krig.

Kvin­den var en af de få, der rak­te hån­den op i går, da be­tjen­te gik gen

nem to­ge­ne på ba­ne­går­den i Pad­borg. Hun steg af med sin lil­le dat­ter i hån­den og tre an­dre for­ment­lig fa­mi­lie­med­lem­mer. På per­ron­en tak­ke­de hun rørt de dan­ske be­tjen­te.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.