Li­ge mis­sion

Ind, for at op­gi­ve at re­gi­stre­re flygt­nin­ge og at la­de to­ge­ne kø­re

BT - - NYHEDER -

SÅ­DAN ER PO­LI­TIETS PRO­CE­DU­RE • Når man sø­ger om asyl i Dan­mark, bli­ver man re­gi­stre­ret hos po­li­ti­et og får ta­get

fo­to og fin­ger­af­tryk. DU MÅ GER­NE . . . gi­ve flygt­nin­ge tøj, mad og drik­ke­va­rer samt små pen­ge­be­løb, hvis det kan godt­gø­res, at pen­ge­ne ik­ke bru­ges til no­get ulov­ligt. . . . ind­sam­le pen­ge og tøj til flygt­nin­ge. DU MÅ IK­KE . . . gi­ve flygt­nin­ge et lift til Sve­ri­ge. Man ri­si­ke­rer at bli­ve dømt for men­ne­skes­mug­ling. Det kan og­så væ­re ulov­ligt at trans­por­te­re flygt­nin­ge væk fra po­li­ti­et i f. eks. Rød­by og Pad­borg.

• Man skal og­så ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma og for­kla­re, hvor­for man sø­ger asyl. An­sø­ge­re, der er anal­fa­be­ter, skal ik­ke ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma. Fri­vil­li­ge sør­ger for le­ge­tøj til bør­ne­ne samt mad, drik­ke og vi­ser vej til Øre­sund­sto­get på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Fo­to: Linda Ka­strup . . . gi­ve en flygt­ning hus­ly, hvis ved­kom­men­de al­le­re­de er re­gi­stre­ret af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.