Be­tjen­te­ne står i et van­ske­ligt di­lem­ma

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl Dansk Fol­ke­par­ti:

KOM­MEN­TAR » Nog­le af de mel­din­ger vi får fra be­tjen­te i lo­ka­l­om­rå­der er, at de har væ­ret i tvivl om, hvor­dan de skul­le hånd­te­re tin­ge­ne. Der har væ­ret en ti­me- til- ti­me- vur­de­ring af, om man skal gø­re det ene el­ler det an­det.

Vi an­er­ken­der, at tin­ge­ne kan væ­re svæ­re og æn­drer sig lø­ben­de. Men po­li­ti­le­del­sen har ik­ke i for­nø­de­nt om­fang kun­net for­mu­le­re klart, hvad det var, man skul­le. Der­for har man lo­kalt sendt for­skel­li­ge sig­na­ler om, hvor­vidt man skul­le bli­ve i et tog el­ler ud af et tog, el­ler om et tog måt­te kø­re vi­de­re el­ler ej.

Jeg har brugt min mu­lig­hed ved mø­det i Stats­mi­ni­ste­ri­et til at si­ge, at be­tjen­te­ne skal ha­ve klar besked om, hvad de skal la­ve.

For de øn­sker ba­re at gø­re de­res ar­bej­de bedst mu­ligt. Og de står i et van­ske­ligt di­lem­ma. For de ved godt, at nog­le ba­re ven­ter på at kun­ne ta­ge et bil­le­de af, at dansk po­li­ti er hård­hæn­det. Men sam­ti­dig skal de jo og­så kun­ne gø­re de­res ar­bej­de. For det er jo alt­så bi­ler, der skal kø­re på mo­tor­vej­en og ik­ke alt mu­ligt an­det. « kark/ ksv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.