’ Jeg ved ik­ke, hvor

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg af­vi­ser rå­d­vild­hed i asyl- kri­sen, men hun ved ik­ke, hvor­når til­strøm­nin­gen til Dan­mark stop­per

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Ven­stre- re­ge­rin­gen er pres­set og be­skyl­des for rå­d­vild­hed i det, der lig­ner ka­os, ef­ter at me­re end 3.200 flygt­nin­ge og mi­gran­ter si­den søn­dag er kom­met ind i Dan­mark.

Mo­tor­ve­je har væ­ret luk­ke­de, tog er ble­vet aflyst, og dan­ske­re har i god­he­dens navn ka­stet sig ud i at frag­te men­ne­sker igen­nem Dan­mark. Alt det har skabt ka­o­ti­ske sce­ner og få­et de­bat­ten til at ko­ge.

I går ef­ter­ly­ste op­po­si­tio­nens le­der Met­te Fre­de­rik­sen ( S) en stats­mi­ni­ster, ‘ der klart si­ger, hvor­dan vi lø­ser si­tu­a­tio­nen’, mens De Kon­ser- va­ti­ve an­greb re­ge­rin­gen for ik­ke at vi­de, hvil­ket ben den skal stå på.

Men in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg af­vi­ser, at re­ge­rin­gen, po­li­ti­et og an­dre myn­dig­he­der har væ­ret ufor­be­red­te på det store ry­kind af flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

» Har myn­dig­he­der­ne haft de red­ska­ber, de skul­le ha­ve? Har al­le få­et hus­ly? Har al­le få­et mad? Har al­le få­et læ­ge­hjælp? Får al­le be­hand­let de­res sag? Ja, ja, ja, ja og ja, « si­ger In­ger Støj­berg til BT.

Ale­ne i år er hund­re­de­tu­sind­vis af flygt­nin­ge og mi­gran­ter kom­met til Eu­ro­pa. Og søn­dag og mandag ram­te Eu­ro­pas stør­ste flygt­nin­geog mi­gra­tions­kri­se i år­ti­er for al­vor Dan­mark, da det be­gynd­te at væl­te ind med men­ne­sker.

Si­den søn­dag er me­re end 3.200 an­kom­met.

Iføl­ge reg­ler­ne skal de re­gi­stre­res, li­ge­som de­res fin­ger­af­tryk skal ta­ges, så myn­dig­he­der­ne kan fin­de ud af, om de f. eks. har søgt asyl i an­dre lan­de og der­for skal ha­ve be­hand­let de­res sa­ger der. Men selv om kri­tik­ken rej­ser sig fra fle­re si­der, af­vi­ser In­ger Støj­berg, at der skul­le væ­re no­get at kom­me ef­ter.

Al­le var for­be­redt

» Myn­dig­he­der­ne har væ­ret fuld­stæn­dig pa­rat til det her in­dryk, omend det er enormt stort, og det er no­get, som vi ik­ke har set tid­li­ge­re. Det er en gan­ske usæd­van­lig si­tu­a­tion, vi er i. Og vi mø­des i re­ge­rin­gen op til fle­re gan­ge dag­ligt, « si­ger In­ger Støj­berg. Hun til­fø­jer: » Man må for­mode, at re­gi­stre­rin­gen af flygt­nin­ge­ne og mi­gran­ter­ne ta­ger læn­ge­re tid end el­lers. Man­ge øn­sker sim­pelt­hen ik­ke kon­takt til po­li­ti­et. Men der mang­ler ik­ke res­sour­cer i det her sy­stem. Al­le får al den hjælp, som vi er for­plig­tet til at gi­ve. Bå­de i for­hold til reg­ler og moralsk set. Dan­mark er ud­for­dret. Men vi står klar, hvis der kom­mer end­nu fle­re. «

Du står i TV- Avi­sen ons­dag af­ten og ved ik­ke, at po­li­ti­et nu la­der flygt­nin­ge og mi­gran­ter kø­re vi­de­re. Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen del­ta­ger i et vin- ar­ran­ge­ment, ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind har væ­ret i USA, mens det her står på. Hvor­dan sy­nes du, det ser ud?

» Sø­ren Pind har pas­set sit ar­bej­de og væ­ret på en tje­ne­ste­rej­se i USA, som han har af­brudt for at kom­me hjem i den her helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion. Der er ik­ke en fin­ger at sæt­te på Sø­ren Pind. Og det er ik­ke re­ge­rin­gen, der be­slut­ter, hvor­dan po­li­ti­et ud­fø­rer sin op­ga­ve, « si­ger In- ger Støj­berg, der kal­der or­dens­mag­tens ind­sats ‘ frem­ra­gen­de’:

Øn­sker ik­ke brug af hånd­jern

» Vi skal ik­ke ha­ve billeder, hvor vi ser, at fa­mi­li­er og børn bli­ver lagt i hånd­jern for at tvin­ge dem til at af­gi­ve fin­ger­af­tryk. Der er fra po­li­tisk si­de et klart øn­ske om, at man ik­ke skal se fa­mi­li­er bli­ve lagt i hånd­jern. Det er en form for magt­an­ven­del­se, som jeg ik­ke me­ner, at man skal bru­ge i den her si­tu­a­tion. Det er så og­så po­li­tiets op­fat­tel­se, « si­ger In­ger Støj­berg.

Hun pe­ger på, at ‘ når der er gå­et tre gan­ge 24 ti­mer, kan man ik­ke fri­heds­be­rø­ve læn­ge­re’.

» Det næ­ste vil­le væ­re at læg­ge fa­mi­li­er i hånd­jern og ta­ge et fin­ger­af­tryk un­der tvang. Det øn­sker jeg ik­ke. «

De fle­ste flygt­nin­ge og mi­gran­ter

Der er kom­met for man­ge flygt­nin­ge til lan­det, me­ner in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren, der er for­be­redt. » Jeg ved ik­ke, hvor­når det stop­per. Men jeg ved, at vi er klar. Og at der er de res­sour­cer, der skal til, « si­ger In­ger Støj­berg. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.