Rnår det stop­per’

BT - - NYHEDER -

– har de se­ne­ste da­ges me­di­e­dæk­ning vist – vil slet ik­ke væ­re i Dan­mark, men vil vi­de­re til Sve­ri­ge. Og fle­re hund­re­de er for­s­vun­det.

Martin Hen­rik­sen ( DF) har ud­talt til TV2 News, at Dan­mark har væ­ret tran­sit­land for man­ge asylan­sø­ge­re i man­ge år. Hvor­for er det, at vi i søn­dags be­gyn­der at re­gi­stre­re ved græn­ser­ne?

» Der er et helt an­det in- flow, end man har set før. Og vi har al­drig væ­ret i en si­tu­a­tion, hvor tog har væ­ret fyldt op med flygt­nin­ge og mi­gran­ter. « Hvor læn­ge bli­ver det her ved? » Jeg ved ik­ke, hvor­når det stop­per. Men jeg ved, at vi er klar. Og at der er de res­sour­cer, der skal til, « si­ger In­ger Støj­berg.

I sag­de i valg­kam­pen, at der skul­le kom­me fær­re flygt­nin­ge her­til.

» Det skal der og­så. «

Men det her vi­ser jo, at I ik­ke kan kon­trol­le­re til­strøm­nin­gen. Sam­ti­dig er I bun­det på hæn­der og fød­der af kon­ven­tio­ner­ne?

Der kom­mer fle­re op­stram­nin­ger

» Der kom­mer for man­ge asylan­sø­ge­re til Dan­mark. Der­for træf­fer vi be­slut­nin­ger, så der kom­mer fær­re her­til. « Men nu væl­ter de ind? » Ja. Selv­føl­ge­lig kan vi ik­ke sty­re – og det sag­de vi og­så i valg­kam­pen – at der er krig og ufred. Men op­holds­vil­kå­re­ne er og­så en af år­sa­ger­ne til, at man kom­mer her. Og dem har vi æn­dret, og det vil vi bli­ve ved med. Der vil kom­me an­dre op­stram­nin­ger. « Hvil­ke? » Der kom­mer en asyl­re­form num­mer to, « si­ger In­ger Støj­berg, der ik­ke øn­sker at op­ly­se, hvil­ke til- tag Ven­stre- re­ge­rin­gen kon­kret er på vej med.

Du sag­de for ny­lig til DR, at ‘ Eu­ro­pa kan ik­ke op­su­ge det her pro­blem, og det kan vi hel­ler ik­ke i Dan­mark.’ Men hvor­for er den­ne kri­se ik­ke en op­lagt sag for EU- lan­de­ne at lø­se i fæl­les­skab?

» Men det er det i og for sig og­så. Men man er nødt til at se det i et bredt per­spek­tiv. Det hand­ler ik­ke ba­re om til­strøm­ning. Det hand­ler og­så om at brem­se til­strøm­nin­gen. Alt­så, hvor­dan sik­rer vi de yd­re græn­ser, så man ik­ke ba­re kan kom­me ind i EU. Og det hand­ler og­så om, hvor­dan man kan hjæl­pe i nær­om­rå­der­ne. «

For­man­den for EU- Kom­mis­sio­nen me­ner, at 160.000 flygt­nin­ge skal for­de­les i EU- lan­de­ne. Skal vi – selv om vi står uden for EUs asyl- sy­stem – ta­ge imod nog­le af dem?

» Det skal jeg drøf­te i Eu­ro­pa- ud­val­get i mor­gen ( i dag, red.). Men vi har rets­for­be­hol­det, så i prin­cip­pet står vi uden­for. «

Hvor man­ge af de 160.000 ta­ger Dan­mark?

Vi skyl­der ik­ke no­get

» Vi skal kig­ge på, hvor man­ge vi ta­ger i for­vej­en. Vi ta­ger fle­re i for­hold til vo­res ind­byg­ger­tal end an­dre lan­de. På den kant skyl­der vi ik­ke no­get. «

Men vi er og­så et af de ri­ge­ste lan­de i ver­den. Så hvad er det, der gør, at vi – i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion i Eu­ro­pa – ik­ke si­ger, at nu går Dan­mark for­re­st?

» Vi er i en helt ek­stra­or­di­nær si­tua tion i Eu­ro­pa, ja. Men vi skal kun­ne føl­ge med. Som jeg ser det, er vi vold­somt pres­se­de. Det er der og­så an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der si­ger. Men pro­ble­met er, at nog­le eu­ro­pæ­i­ske lan­de næ­sten in­gen ta­ger. Og det er der­for, at kom­mis­sio­nen læg­ger det for­slag frem. Men svag­he­den i det er, at der er lan­de, som flygt­nin­ge og mi­gran­ter ik­ke vil væ­re i. Der kom­mer en flygt­ning, hvor­ef­ter man si­ger: ‘ Du skal til Ru­mæ­ni­en.’ Så si­ger ved­kom­men­de: ‘ Jeg vil til Sve­ri­ge’. Så spør­ger jeg: Hvad gør man så? «

Gan­ske vist er dis­se flygt­nin­ge an­kom­met til Dan­mark, men de er al­le­re­de ved at flyg­te vi­de­re. Til

Sve­ri­ge. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.