Dong: 5,8 mia. for vind­møl­ler

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Korsgaard Ber­ling­s­ke nyheds­bu­reau

ENER­GI

Det dan­ske ener­gi­sel­skab Dong Ener­gy har net­op med­delt, at man har fra­solgt 50 pro­cent af sin ty ske havvind­møl­le­park Go­de Wind 1 for 5,8 mil­li­ar­der kro­ner.

Kø­be­ren er Glo­bal In­fra­struc­tu­re Part­ners, som får fi nan­si­e­ret de man­ge mil­li­ar­der gen­nem ob­liga­tio­ner til ty­ske for­sik­rings­sel­ska­ber. In­ve­ste­rings­mo­del­len er ud­vik­let af Dong Ener­gy og har til for­mål at gø­re det let­te­re for in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer at yde lån til havvind­møl­le­par­ker.

» Jeg glæ­der mig over det­te part­ner­skab, og det er med stor for­nø­jel­se, at jeg kan by­de GIP vel­kom­men som part­ner i Dong Ener­gy. Jeg er og­så me­get be­gej­stret over ud­vik­lin­gen af Dong Ener­gy’s før­en­de part­ner­skabs­mo­del, som gør, at vi nu kan præ­sen­te­re den­ne in­nova­ti­ve, lang­sig­te­de in­ve­ste­rings­mu­lig­hed i hav­møl­le­sek­to­ren for ty­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer, « si­ger Samu­el Leupold, Execu­ti­ve Vi­ce Presi­dent i Dong Ener­gy Wind Power.

Med fra­sal­get fort­sæt­ter Dong sin hid­ti­di­ge stra­te­gi om at fra­sæl­ge stør­re an­de­le af si­ne havvind­møl­le­par­ker. Tid­li­ge­re kø­be­re har in­klu­de­ret pen­sions­kas­ser, men og­så Lego- pen­ge­tan­ken Kirk­bi samt Oti­con Fon­den.

Dong sælger ud af vind­møl­ler­ne. Ty­ske in­ve­sto­rer har købt halv­de­len af vind­møl­le­park. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.