Kri­sti styr­te­de i dø­den

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

TROLLTUNGA

24- åri­ge Kri­sti Kafca­lou­dis fra Mel­bour­ne, Au­stra­li­en, mi­ste­de li­vet, da hun den 5. sep­tem­ber faldt 350 me­ter ned ved den nor­ske turist­mag­net Trolltunga, der er en ud­kigs­post i de nor­ske fjel­de. Nu bli­ver hun min­det af si­ne nær­me­ste.

Hun var rejst til Nor­ge for at læ­se mu­sik og kul­tur- stu­di­er på uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Hun nå­e­de ik­ke langt med stu­di­er­ne, for sid­ste lør­dag mi­ste­de hun li­vet i et dra­ma­tisk fald.

Sam­men med to an­dre ven­ner van­dre­de hun til bjerg­for­ma­tio­nen ved sø­en Rin­ge­dalsvat­net, øst for Ber­gen. Kri­sti Kafca­lou­dis trå­d­te for­kert, da hun på sin vej hen til si­ne to ven­ner i en fart for­søg­te at pas­se­re an­dre turi­ster og faldt 350 me­ter ned.

Nu bli­ver den 24- åri­ge au­stral­ske kvin­de min­det i stor stil på so­ci­a­le me­di­er, hvor bå­de hen­des fa­mi­lie og ven­ner be­skri­ver hen­de med rø­ren­de ven­din­ger. Det skri­ver The Daily Mail.

Kri­sti Kafca­lou­dis’ tan­te for­tæl­ler, at fa­mi­li­en har mi­stet en helt spe­ci­el pi­ge i sid­ste uge.

’ De mest smer­te­ful­de far­vel er dem, som al­drig bli­ver sagt. Vi har mi­stet en me­get spe­ci­el pi­ge. Du vil bli­ve me­get sav­net, kær­lig­hed fra tan­te Ang. X’, skri­ver tan­ten på Fa­ce­book.

An­dre næ­re ven­ner si­ger tak for de stun­der, de har delt med den 24- åri­ge kvin­de.

’ Kri­sti var en af de mest fan­ta­sti­ske ven­ner og en af de mest in­spi­re­ren­de per­so­ner. Jeg er så hel­dig, at jeg har delt så man­ge fan­ta­sti­ske stun­der med hen­de. Der er in­gen ord for, hvor ked jeg er af at ha­ve mi­stet hen­de så tid­ligt,’ skri­ver en an­den.

Mo­de­ren: Skyl­des ik­ke sel­fie

Kri­sti Kafca­lou­dis’ mor har i en pres­se­med­del­el­se ud­talt, at dat­te­ren ik­ke fik over­ba­lan­ce, da hun skul­le ta­ge en sel­fie, som det el­lers først for­lød i pres­sen.

» Der var man­ge men­ne­sker på bjer­get den we­e­kend, hvor Kri­sti mi­ste­de li­vet. Kri­sti for­søg­te at gå tilbage til si­ne to ven­ner, som var gå­et i for­vej­en. Hun tog alt­så ik­ke en sel­fie, « for­tæl­ler mo­de­ren Mil­li Kafca­lou­dis, der kon­sta­te­rer, at fa­mi­li­en har mi­stet en smuk sjæl i de­res liv.

For Kri­sti Kafca­lou­dis fra Mel­bour­ne blev be­sø­get på Trolltunga fa­ta­lt. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.