Skæn­de­ri­er end­te med drab på mor

16- årig te­e­na­ge­dat­ter re­a­ge­re­de med skul­der­træk, da hun blev kendt skyl­dig i dra­bet på sin mor

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Den døm­te Lisa Bor­chs sted­far i ret­ten

DØMT FOR DRAB

Der var in­gen tegn på an­ger, da den 16- åri­ge Lisa Borch i går ef­ter­mid­dag blev ført ud af ret­ten i Hjør­ring af to po­li­ti­be­tjen­te.

Få mi­nut­ter for­in­den var hun el­lers ble­vet kendt skyl­dig af en enig næv­nin­ge­ret i dra­bet på sin mor, 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard.

Mo­de­ren blev dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik om af­te­nen 8. ok­to­ber sid­ste år, da hun lå og sov i sit hjem i den nord­jy­ske sta­tions­by Kvis­sel. Lisa Borch var til­talt for dra­bet sam­men med sin ven, 29- åri­ge Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah. Han blev og­så dømt skyl­dig.

Men den al­vor­li­ge an­kla­ge har ik­ke vir­ket til at be­kym­re den lys­hå­re­de te­e­na­gepi­ge. Hun har i gen­nem det me­ste af rets­sa­gen, der be­gynd­te mandag i sid­ste uge, sid­det ved si­den af sin for­sva­rer og stir­ret tomt ud i luf­ten.

’ Ky­nisk og fø­lel­ses­kold’

An­kla­ger Ka­ri­na Skou har un­der rets­sa­gen teg­net et bil­le­de af en ky­nisk og fø­lel­ses­kold dat­ter, der udtænk­te dra­bet på sin mor, og som fik sin kæ­re­ste til at fø­re kni­ven mod moren. Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ik­ke var be­gej­stret for dat­te­rens man­ge ind­van­drer­ven­ner og kæ­re­ster, her­i­blandt Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah, og det skul­le an­gi­ve­ligt væ­re mo­ti­vet for dra­bet.

Lisa Borch har for­kla­ret, at hun el­ske­de sin mor, men hen­des tvil­lin­ge­sø­ster hav­de et helt an­der­le­des syn på for­hol­det, da hun vid­ne­de i ret­ten.

» De skænd­tes me­get. Hver dag. Det var for­di, min mor ik­ke vil­le ha­ve, at Lisa så Bakh­ti­ar, « for­kla­re­de søste­ren.

Bån­det kap­pet

Bån­det mel­lem de to tvil­lin­ger er og­så kap­pet for længst. Det gjor­de søste­ren klart for ret­ten.

» Jeg vil ik­ke snak­ke med hen­de me­re, og jeg vil hel­ler ik­ke ha­ve kon­takt med hen­de me­re. Det er på grund af det, hun har gjort, « sag­de tvil­lin­ge­søste­ren bl. a., hvor­ef­ter tå­rer­ne kortva­rigt fik frit løb ned over kin­der­ne hos Lisa Borch.

Hen­des sted­far vid­ne­de i ret­ten i man­dags, og han for­tal­te, hvor­dan sted­dat­te­ren sid­ste år trak sig fra fa­mi­li­en.

Iføl­ge Lisa Bor­chs sted­far steg spæn­din­ger­ne mel­lem mor og dat­ter sid­ste som­mer, da Lisa Borch gen­nem sit ar­bej­de på en re­stau­rant i Fre­de­riks­havn mød­te Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah og fle­re an­dre ud­læn­din­ge.

» Ti­ne og Lisa hav­de ik­ke skænd­tes før, men det eska­le­re­de fuld­stæn­dig ef­ter Lisa og hen­des sø­ster be­gynd­te at ar­bej­de på re­stau­ran­ten. Jeg har al­drig mødt et ungt men­ne­ske, der er så fuld af løgn, svig og bed­rag som Lisa. Hun le­ve­de et helt an­det liv end sin sø­ster. Fuld­stæn­dig ustyr­lig, « for­kla­re­de han i ret­ten.

Ro­de­de for­kla­rin­ger

Beg­ge de til­tal­te har næg­tet sig skyl­di­ge, og un­der rets­sa­gen har de på skift an­kla­get hin­an­den for at ha­ve dræbt Ti­ne Rømer Hol­te­gaard. Men de har haft over­or­dent­ligt svært ved at hol­de styr på, hvad der ske­te på sel­ve drabs­af­te­nen.

Lisa Borch for­kla­re­de i ret­ten, at hun var i hu­sets ba­de­væ­rel­se, da hun hør­te larm fra morens sove­væ­rel­se på før­stesa­len. Her­ef­ter så hun en skik­kel­se i ha­ven, som hun i ret­ten har gæt­tet på var Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah. Han for­kla­re­de mod­sat, at han først kom ud til hu­set i Kvis­sel, da Ti­ne Rømer Hol­te­gaard var død, hvor Lisa Borch var brudt sam­men og hav­de til­stå­et dra­bet.

Tek­ni­ske be­vi­ser

Beg­ge til­tal­te var dog be­la­stet af fle­re tek­ni­ske be­vi­ser. Der var blandt an­det blod­spor fra af­dø­de på den 29- åri­ges skjor­te, og te­le­op­lys­nin­ger af­slø­re­de, at Lisa Borch først rin­ge­de ef­ter en taxa til Bakh­ti­ar og til fle­re ven­ner, in­den hun rin­ge­de 112 og fik til­kaldt po­li­ti og am­bu­lan­ce. Sam­ti­dig er­kend­te Lisa Borch, at hun al­drig for­søg­te at gi­ve moren første­hjælp, så­dan som sy­geple­jer­sken hos alarm­cen­tra­len in­stru­e­re­de hen­de i.

Des­u­den har den 29- åri­ge Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah ad fle­re om­gan­ge in­den rets­sa­gens be­gyn­del­se er­kendt, at det var ham, der før­te kni­ven mod 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, men at Lisa hav­de til­skyn­det ham og før­te hans hånd. Den for­kla­ring trak han dog tilbage i ret­ten - han for­kla­re­de sin løgn med, at han var ban­ge for den 16- åri­ge og hen­des ind­van­drer­ven­ner.

An­ker sand­syn­lig­vis

En enig næv­nin­ge­ret fandt dog beg­ge de til­tal­tes for­kla­rin­ger ’ ut­ro­vær­di­ge’, og der­for blev de beg­ge kendt skyl­di­ge i dra­bet. Ret­ten fandt dog ik­ke, at dra­bet ude­luk­ken­de ske­te ef­ter for­an­led­ning af Lisa Borch, men det var ene­ste punkt, hvor ken­del­sen af­veg fra ankla­ge­skrif­tet.

» Jeg er me­get til­freds med ken­del­sen. De ( Lisa Borch og Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah, red.) var de ene­ste i hu­set på dr­ab­s­tids­punk­tet, og så er de be­la­stet af de man­ge skif­ten­de og usam­men­hæn­gen­de for­kla­rin­ger, « sag­de an­kla­ger Ka­ri­na Skou umid­del­bart ef­ter ken­del­sen.

Mads Kjær Jen­sen, for­sva­rer for den 29- åri­ge, sag­de ef­ter­føl­gen­de, at hans kli­ent højst sand­syn­ligt vil­le an­ke dom­men. Ak­sel Gro­th, for­sva­rer for Lisa Borch, vil­le af­ven­te den en­de­li­ge dom, før han og hans kli­ent tog stil­ling.

Dom­men over de to drabs­mænd fal­der på mandag.

40- åri­ge

Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev dræbt om af­te­nen 8. ok­to­ber sid­ste år, da hun lå og sov i sit hjem i Kvis­sel.

for­blød­te ef­ter ad­skil­li­ge kniv­stik i ven­stre si­de af bry­stet. Et af kniv­stik­ke­ne bræk­ke­de et ri­b­ben.

Lisa Borch - der var 15 år på dr­ab­s­tids­punk­tet - var ene­ste per­son i hu­set i Kvis­sel, da am­bu­lan­ce og po­li­ti an­kom til ste­det.

Borch blev an­holdt få ti­mer se­ne­re, da po­li­ti­et ik­ke hav­de fun­det spor ef­ter ind­brud i hu­set sam­ti­dig med, at or­dens­mag­ten fandt hen­des op­før­sel mistæn­ke­lig.

po­li­ti­folk og am­bu­lan­ce­red­dere har i ret­ten for­kla­ret, at Lisa Borch re­a­ge­re­de med be­mær­kel­ses­vær­dig ro og kølig­hed si­tu­a­tio­nens al­vor ta­get i be­tragt­ning.

ti­mer se­ne­re blev hen­des ven, Bakh­ti­ar Mo­ham­med Ab­dul­lah, og­så an­holdt og sig­tet for dra­bet.

Hun

’’ Jeg har al­drig mødt et ungt men­ne­ske, der er så fuld af løgn, svig og bed­rag som Lisa. Hun le­ve­de et helt an­det liv end sin sø­ster. Fuld­stæn­dig ustyr­lig,

Dat­te­ren

Lisa

Fle­re

Po­li­ti­et ved hu­set i Kvis­sel hvor dra­bet fandt sted nat­ten til tors­dag d. 9 ok­to­ber 2014.

Fo­to: Claus Haa­gen­sen/ Chi­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.