Sted­fa­de­ren er let­tet

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

FOR­LØS­NING

» Det var kun Lisa ( Borch, red.) og Bakh­ti­ar ( Mo­ham­med Ab­dul­lah, red.) der var i hu­set den af­ten, så det må væ­re dem, der har gjort det. «

Så­dan kon­klu­de­re­de Jens Hol­te­gaard, en­ke­mand ef­ter Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, kort ef­ter ret­ten i Hjør­ring i går hav­de af­gjort, at det var hans 16- åri­ge sted­dat­ter, der sam­men med en ven slog Jens Hol­te­gaards hu­stru ihjel.

Ken­del­sen er en for­løs­ning for Jens Hol­te­gaard, der blev gift med Ti­ne Rømer Hol­te­ga- ard i 2009.

Han var ik­ke hjem­me i hu­set i Kvis­sel på drabs­af­te­nen, da han var på ar­bej­de. Men dra­bet har ta­get hårdt på Jens Hol­te­gaard.

Han er i dag sy­ge­meldt fra sit job som so­ci­al­pæ­da­gog, og han har symp­to­mer på po­st­trau­ma­tisk stress syn­drom.

» Ti­ne var fa­mi­li­ens sam- lings­punkt. Ef­ter hen­des død er alt fal­det sam­men for mig - det har væ­ret altø­de­læg­gen­de. Nu har jeg ven­tet i ti må­ne­der på at få klar­hed over, hvad der egent­lig ske­te den af­ten, så det er klart, at ken­del­sen er en form for for­løs­ning, « sag­de Jens Hol­te­gaard, der var ty­de­lig på­vir­ket af ken­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.