Rov­dyr ryk­ker mod nord

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Bå Håkans­son, Bi­o­log

ÆN­DRIN­GER

Det er ik­ke kun ul­ven, der er på vej til at gø­re sit ind­t­og i den dan­ske na­tur. Et an­det rov­dyr - sja­ka­len - har må­ske og­så meldt sin an­komst.

I hvert fald fandt en jæ­ger en tra­fikdræbt sja­kal, da han den­ne som­mer kør­te på stræk­nin­gen mel­lem Karup og Fre­de­riks i Midtjylland.

Det er før­ste gang, der er re­gi­stre­ret en sja­kal i dansk na­tur, for­tæl­ler se­ni­o­r­for­sker Li­se­lot­te Wes­ley Andersen, In­sti­tut for Biosci­en­ce ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, der fo­re­tog DNA- un­der­sø­gel­se af det dø­de dyr.

» Min un­der­sø­gel­se har vist, at der er ta­le om en guldsja­kal, som bre­der sig i man­ge lan­de i dis­se år. Den fin­des i de bal­ti­ske lan­de, og jeg fandt et match med en guldsja­kal fra Po­len, hvor man har tre ob­ser­va­tio­ner af guldsja­kal, « si­ger Li­se­lot­te Wes­ley Andersen.

In­gen testik­ler

Det go­de spørgs­mål er, om sja­ka­len er kom­met til Dan­mark af sig selv, el­ler om den kan væ­re und­slup­pet fra fan­gen­skab. Sidst­nævn­te mu­lig­hed kan ik­ke helt af­skri­ves, da den fund­ne sja­kal ik­ke hav­de no­gen testik­ler.

» Hvis testik­ler­ne er bor­to­pe­re­ret, er der in­gen tvivl om, at den er und­slup­pet fra fan­gen­skab. Hvis de ik­ke er ope­re­ret bort, så kan vi ik­ke af­skri­ve, at sja­ka­len er kom­met her­op af sig selv, « si­ger Li­se­lot­te Wes­ley Andersen og til­fø­jer, at det skal un­der­sø­ges nær­me­re, hvor­dan dy­ret har mi­stet testik­ler­ne.

Hos Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning ( DN) vur­de­rer man, at sja­ka­len me­get vel kan væ­re ind­van­dret ad sam­me » na­tur- mo­tor­vej « , som har ført ul­ven fra Tys­kland til Dan­mark. Bi­o­log Bo Håkans- son fra DN har væ­ret i kon­takt med ty­ske kol­le­ger, der for­tæl­ler om ob­ser­va­tio­ner af sja­ka­ler syd for den dansk­ty­ske græn­se.

Sja­ka­lens vej mod nord kan hæn­ge sam­men med den glo­ba­le op­varm­ning, der har med­ført et var­me­re kli­ma, og­så på nord­li­ge bred­degra­der. Vi har set, at det nær­mest væl­ter ind med in­sek­ter, der hø­rer hjem­me i Syd- og Mel­le­m­eu­ro­pa. Nu er det så et stort pat­te­dyr, der hø­rer hjem­me i Sy­d­eu­ro­pa, der fin­der her­op. Man kan jo ta­le om, at he­le fau­na­en bli­ver pa­ral­lel­forskudt nord­på på grund af kli­ma­for­an­drin­ger­ne

» Vi har set, at det nær­mest væl­ter ind med in­sek­ter, der hø­rer hjem­me i Syd- og Mel­le­m­eu­ro­pa. Nu er det så et stort pat­te­dyr, der hø­rer hjem­me i Sy­d­eu­ro­pa, der fin­der her­op. Man kan jo ta­le om, at he­le fau­na­en bli­ver pa­ral­lel­forskudt nord­på på grund af kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Det kan godt væ­re, det er det, der er sket med sja­ka­len og­så, « si­ger Bo Håkans­son.

Sja­ka­len er lidt stør­re end ræ­ven, min­dre end en gol­den re­tri­e­ver, og den spi­ser små til mel­lem­sto­re dyr som ha­rer og små rå­dyr og fug­le­æg, in­sek­ter og frugt.

Står det til DN, vil sja­ka­len godt kun­ne fin­de sig en plads i den dan­ske na­tur.

» Det er svært at fo­re­stil­le sig, at sja­ka­len vil gi­ve pro­ble­mer for land­mænd, og jæ­ger­ne kan må­ske se den som en ny art, der er spæn­den­de at ja­ge. Vo­res håb er, at man kan få he­le ka­ba­len til at gå op, så vi kan leve med det, hvis sja­ka­len etab­le­rer sig her, « si­ger bi­o­log Bo Håkans­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.