An­holdt for voldtægt og rø­ve­ri

BT - - NYHEDER -

» Jeg har en kniv - vær stille! « . Så­dan sag­de en 21- årig ger­nings­mand iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se på en­gelsk til en 66- årig kvin­de, som han 13. au­gust i år over­ra­ske­de i hen­des seng un­der et hjem­me­rø­ve­ri på Chri­sti­ans­havn i København.

Kvin­den fik holdt dy­nen over sin mund, mens ger­nings­man­den holdt en me­tal­gen­stand mod hen­des hals. Da of­fe­ret flyt­te­de dy­nen, for­greb ger­nings­man­den sig på hen­de seksu­elt og for­lang­te, at hun skul­le si­ge til ham, at hun nød det.

Ef­ter hjem­me­rø­ve­ri­et og se­xover­gre­bet ef­ter­ly­ste Kø- ben­havns Po­li­ti den for­mode­de ger­nings­mand of­fent­ligt. Han var i for­vej­en kendt af dansk po­li­ti og ud­vist fra Dan­mark.

Man­den blev ons­dag hen­tet af dan­ske be­tjen­te i Nor­ge, og tors­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re i København. Selv om man­den for ny­lig har væ­ret ef­ter­lyst med navn og fo­to af po­li­ti­et, be­slut­te­de dom­mer Lo­ne Bach Ni­el­sen al­li­ge­vel, at han nu skal væ­re be­skyt­tet af et nav­ne­for­bud, så hans iden­ti­tet ik­ke må af­slø­res of­fent­ligt. Han blev i grund­lovs­for­hø­ret fængs­let for fo­re­lø­big fi­re uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.