Prin­ser­nes vej gen­nem

To me­get of­fent­li­ge skils­mis­ser kom­mer til at præ­ge Ale­xan­dra og Jo­a­chims to un­ge dren­ge

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Jo­hn Hal­se, psy­ko­log,

SKILMISSE

De er 13 og 16 år. Dren­ge i de­res mest sår­ba­re al­der, hvor fø­lel­ser har det med at kom­me væl­ten­de i en sø­gen ef­ter, hvem man er, og hvad man skal bli­ve til.

Men de er og­så prin­ser af Dan­mark, som midt i den­ne i for­vej­en tu­mul­ta­ri­ske tid skal for­hol­de sig til det, som lig­ner en barsk skils­mis­se. For­hol­de sig til et brud mel­lem de­res mor og den mand, der i me­re end ti år har væ­ret med til at for­me de­res spi­ren­de iden­ti­tet, og har væ­ret en stor del af de­res hver­dag.

Nyhe­den om skils­mis­sen mel­lem gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen ryd­de­de ugens for­si­der. De fær­re­ste hav­de set den kom­me, og midt i he­le det store per­son­li­ge dra­ma sid­der to un­ge dren­ge, som nu for an­den gang i de­res kor­te liv er ble­vet of­re for de voks­nes klud­der i li­vet.

Som før­ste gang, det ske­te, var for un­ge til at for­stå, og som an­den gang får det så tæt på, at det kan mær­ke dem for li­vet. Den 16- åri­ge prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix på 13.

Hvor­dan ta­ck­ler man det som for­æl­der? Hvor­dan kom­mer man som te­e­na­ger vi­de­re og oven­på igen ef­ter end­nu en skils­mis­se, hvor de voks­ne næp­pe læn­ge­re ‘ er hin­an­dens bed­ste ven­ner’? Hvor­dan hånd­te­rer man skils­mis­sen fra en mand, som ik­ke er bør­ne­nes bi­o­lo­gi­ske far?

Må ik­ke fø­le sig af­skre­vet

Psy­ko­log og tid­li­ge­re for­mand for Børns Vil­kår Jo­hn Hal­se er ik­ke i tvivl om sva­ret på de spørgs­mål.

» For­di bør­ne­ne pri­mært har le­vet sam­men med de­res mor og ham, så har Martin Jør­gen­sen i vidt om­fang væ­ret en ’ prak­ti­se­ren­de’ far, « si­ger Jo­hn Hal­se og fort­sæt­ter:

» Så selv om han ik­ke er de­res bi­o­lo­gi­ske far, er det ud­fra bør­ne­nes tarv vig­tigt, at han på et el­ler an­det plan bli­ver ved med at væ­re der, så de ik­ke plud­se­lig fø­ler sig af­skre­vet. «

Psy­ko­log og for­fat­ter Ul­la Dyr­løv dri­ver en fa­mi­liep­sy­ko­lo­gisk prak­sis og er li­ge­le­des kendt fra tv- pro­gram­met ‘ In­gen styr på un­ger­ne’. Og hun er enig med Jo­hn Hal­se i, at det er vig­tigt, at Martin Jør­gen­sen ik­ke ba­re skub­bes helt ud på et si­despor.

» No­get af det før­ste, et barn vil spør­ge om, er, ’ skal jeg så ik­ke se ham me­re?’. Og her tæn­ker jeg da, at de beg­ge er så for­nuf­ti­ge og godt ved, at bør­ne­ne har knyt­tet sig til ham og der­for ac­cep­te­rer, at de har lov til at kon­tak­te ham når som helst. «

Si­den skils­mis­sen fra de­res far prins Joachim i 2004, har de to søn­ner pri­mært bo­et hos gre­vin­de Ale­xan­dra i den eks­klu­si­ve villa på Øster­bro, som si­den 2005 og­så har væ­ret Martin Jør­gen­sens hjem. Vil­la­en lig­ger tæt på Krebs’ Skole, pri­vatsko­len som beg­ge søn­ner har gå­et på – og of­te har Martin Jør­gen­sen væ­ret set hånd i hånd med de to dren­ge. På vej til skole. I dag er det kun prins Fe­lix, der går der, og mor, der føl­ger ham på vej, mens prins Ni­ko­lai går på den pre­sti­ge­fyld­te Her­lufsholm Kostsko­le, langt væk hjem­me­fra.

Den nye vir­ke­lig­hed er trå­dt i kraft.

Præ­cis hvor­dan gre­vin­de Ale­xan­dra vil ta­ck­le den, er svært at vi­de. Fo­re­lø­big in­di­ke­rer hen­des få kom­men­ta­rer i hvert fald ik­ke den store rum­me­lig­hed på den kon­to.

Da gre­vin­de Ale­xan­dra tid­li­ge­re på ugen an­non­ce­re­de, at hun og Martin Jør­gen­sen ef­ter knap ti år sam­men skul­le skil­les, var det ik­ke just med fløjls­hand­sker, at hun slog i bor­det. Hva­den­ten det var til­sig­tet el­ler ej, lod hun i si­ne få kom­men­ta­rer skin­ne igen­nem, at par­ret be­stemt ik­ke skil­tes i bed­ste for­stå­el­se.

Og selv om hun yder­li­ge­re har ud­talt, at hen­des be­slut­ning om skils­mis­sen har væ­ret hård, men nød­ven­dig, og at hun lø­ben­de har ind­dra­get si­ne søn­ner i si­ne over­vej­el­ser, så er det en svær tid, de to un­ge prin­ser står for­an. For an­den gang i de­res kor­te liv. Og det er en tid, hvor man­ge spørgs­mål pres­ser sig på. Ik­ke mindst spørgs­må­let ‘ hvor­for?’.

Der kan væ­re man­ge år­sa­ger til en skils­mis­se. Li­ge fra en kær­lig­hed, der ba­re er eb­bet ud, til ut­ro­skab. Hvad grun­den end har væ­ret i til­fæl­det Ale­xan­dra og Martin, så bli­ver bør­ne­ne iføl­ge beg­ge psy­ko­lo­ger ek­stra stærkt på­vir­ke­de, når br­ud­det em­mer af store uove­r­ens­stem­mel­ser.

’ Sprit­stiv’

Som BT i går kun­ne for­tæl­le, har par­ret i fle­re år udadtil me­re og me­re le­vet hver sit liv. Mens den mod­ne Ale­xan­dra har fo­re­truk­ket det stille fa­mi­li­e­liv bag mu­re­ne i den eks­klu­si­ve her­skabsvil­la i am­bas­sa­de­kvar­te­ret på Øster­bro, har hen­des 14 år yn­gre mand fe­stet igen­nem på ho­ved­sta­dens nat­klub­ber, hvor han er ble­vet set ’ sprit­stiv med læk­ker blon­di­ne’, som en af uge­bla­de­nes over­skrif­ter har lydt.

» Er ut­ro­skab en del af år­sa­gen til en skils­mis­se, vil det træk­ke tæp­pet helt væk un­der bør­ne­ne, « si­ger han:

» Hvis der er no­get, børn ik­ke har brug for – spe­ci­elt ik­ke i te­e­na­ge­al­de­ren – så er det be­vidst­he­den om, at den ene part ro­der rundt med an­dre. Det gør kræn­ke­ren end­nu me­re svær at for­hol­de sig til. Så vil han el­ler hun ba­re væ­re et dumt svin. «

Så­vel Jo­hn Hal­se som psy­ko­log Ul­la Dyr­løv er eni­ge om, at vil man bar­nets tarv, er net­op ut­ro­skab ik­ke no­get, bør­ne­ne over­ho­ve­det skal ind­dra­ges i. For de kan gan­ske en­kelt ik­ke rum­me det.

» Helt over­ord­net skal børn ba­re ik­ke ha­ve grun­de­ne til, hvor­for man går fra hin­an­den, « si­ger Ul­la Dyr­løv.

Hvad år­sa­gen til skils­mis­sen mel­lem gre­vin­de Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen er, har in­gen af par­ter­ne ud­talt sig om.

Ufri­vil­lig plads i ram­pe­ly­set

Da gre­vin­de Ale­xan­dra og prins Joachim i 2004 an­non­ce­re­de de­res skils­mis­se, lyk­ke­des det dem re­la­tivt hur­tigt at bli­ve ’ bed­ste ven­ner’ og der­med ska­be og sik­re en har­moni i de små prin­sers liv.

Nu er de 13 og 16. Og skal til­med og­så leve med, at he­le Dan­mark er med på skils­mis­sens for­re­ste ræk­ke. Hvil­ket iføl­ge psy­ko­log Ul­la Dyr­løv bå­de er en for­del og en ulem­pe.

» For­de­len er, at det vil gø­re nog­le ting let­te­re. Al­le ved det, og al­le ved, at de har det svært. Ulem­pen er, hvis der ik­ke er no­gen, der tør gå hen og ta­le om det. For dét er én af de ting, der er gen­nem­gå­en­de for kend­te. Der bli­ver ik­ke helt ta­get hånd om dem på sam­me må­de. Folk er en lil­le­bit­te smu­le be­rø­rings­ang­ste og tæn­ker of­te, at det er der nok styr på. Men det er der ik­ke nød­ven­dig­vis. «

Psy­ko­log Jo­hn Hal­se tror og hå­ber, at de to prin­ser med den al­der, som de har, er lidt bed­re ru­stet til den ufri­vil­li­ge plads i ram­pe­ly­set.

» Jeg hå­ber da, at de som en del af kon­ge­hu­set er lidt me­re sko­le­de i at væ­re eks­po­ne­ret, og at det der­for ik­ke på­vir­ker dem vold­somt me­get. Men selv­føl­ge­lig vil det oven­på så­dan nog­le for­si­der al­tid gi­ve et stik in­de­ni at skul­le træ­de ind i et klas­se­væ­rel­se og vi­de, at al­le ved, at din mor skal skil­les igen, « si­ger Jo­hn Hal­se.

’’ Hvis der er no­get, børn ik­ke har brug for – spe­ci­elt ik­ke i te­e­na­ge­al­de­ren – så er det be­vidst­he­den om, at den ene part ro­der rundt med an­dre. Det gør kræn­ke­ren end­nu me­re svær at for­hol­de sig til.

Mens alt end­nu ån­de­de fred og idyl for Ale­xan­dra og fa­mi­li­en. Fo­to: Pe­ter Elm­holt

Tors­dag mor­gen: mor og søn på vej til Krebs’ Skole. Nu er det gre­vin­de Ale­xan­dra, de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.