Joachim: Jeg pas­ser ek­stra på dem

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

OM­SORG

Det er en hård tid for de to prin­ser, Ni­ko­lai, 16 år og Fe­lix, 13 år. Det er de­res far, prins Joachim me­get op­mærk­som på, som han for­tal­te BT i går.

Det var med al­vor­li­ge mi­ner, prins Joachim i går ef­ter­mid­dags sva­re­de på BTs spørgs­mål om, hvor­vidt han som far er ek­stra op­mærk­som på si­ne æld­ste søn­ner i dis­se da­ge.

» Det er jeg na­tur­lig­vis. Jeg er me­get obs på mi­ne børns ve og vel. Det er det, der be­ty­der al­ler­mest for mig. Og som si­tu­a­tio­nen lig­ger nu, har de be­hov for ro, » lød det med al­vor og fast stem­me fra prins Joachim, da han i går ef­ter­mid­dags an­kom til et gå- hjem- mø­de med Eu­ro­pa No­stra Dan­mark, som han er pro­tek­tor for.

Mas­ser af pres­se

Da prins Joachim selv blev skilt fra gre­vin­de Ale­xan­dra for 10 år si­den, trak de­res skils­mis­se og­så mas­se­vis af for­si­der på lan­dets avi­ser. Men den­gang var Ni­ko­lai og Fe­lix så små, at de ik­ke kun­ne læ­se. Det kan de to prin­ser i dag. Og der­for lag­de prins Joachim ik­ke skjul på, at han som far vil væ­re der ek­stra me­get for si­ne to æld­ste børn. Li­ge­som han vil skær-

4 GRUN­DREG­LER FOR DEN GO­DE SKILS­MIS­SE Selv om br­ud­det er fra en ik­ke­at væ­re så kon­kret som mu­ligt og bi­o­lo­gisk for­æl­der, har børn of­te la­ve af­ta­ler om ting, man før hav­de knyt­tet sig så me­get til per­so­nen, sam­men, så­som fod­bold­kam­pe, at det kan gø­re stor ska­de, hvis de bi­o­graf­tu­re el­ler lig­nen­de. ik­ke får lov til at se ham el­ler hen­de I en skils­mis­se er der al­tid en fa­mi­lie igen. Bør­ne­ne har haft en fø­lel­se af, i kri­se, og for børn kan det væ­re at per­so­nen var der li­ge så me­get svært at ta­le med for­æl­de­ren om for dem som for de­res for­æl­der, og det. Der­for er det en rig­tig god ting, vil der­for op­le­ve det som et stort hvis an­dre voks­ne i bør­ne­nes liv er svigt, hvis al kon­takt luk­kes ned. op­mærk­som­me på de­res si­tu­a­tion Et an­svar hvi­ler og­så på den ik­keog sår­bar­hed og by­der ind med bi­o­lo­gi­ske for­æl­der. Børn ta­ger kun sam­ta­ler. De har brug for hjælp og sjæl­dent imod en åben in­vi­ta­tion støt­te fra no­gen, som ik­ke selv er om, at de ba­re kan kan rin­ge el­ler dybt in­vol­ve­re­de i skils­mis­sen. kom­me for­bi. Der­for er det vig­tigt me de to dren­ge mest mu­ligt i den svæ­re tid frem­over.

» Hvad der sker i de­res liv li­ge nu, har, for­stå­e­ligt nok, pres­sens udel­te in­ter­es­se. Men mi­ne søn­ner er gam­le nok til at læ­se og for­stå og bli­ve ramt af det, pres­sen skri­ver, « sag­de prins Joachim blandt an­det og be­kræf­te­de, at Ni­ko­lai og Fe­lix er me­get be­rør­te af de­res mors an­den skils­mis­se.

Prins Ni­ko­lai kan i dis­se svæ­re da­ge sø­ge ly på Her­lufsholm Kostsko­le, hvor han er i gang med at ta­ge 1. g – den ’ for­del’ har hans 13- åri­ge lil­le­bror ik­ke. I ste­det er Fe­lix med bø­jet ho­ved ble­vet fulgt i skole på Krebs’ Skole på Øster­bro af sin mor. En op­ga­ve, som Martin Jør­gen­sen el­lers of­te har haft på­ta­get sig. At ind­dra­ge bør­ne­ne i år­sa­gen til skils­mis­sen er det dum­me­ste, man kan gø­re. Især hvis der er bit­ter­hed og vre­de. Ik­ke ale­ne har de svært ved at rum­me det, på grund af de­res egen mang­len­de liv­ser­fa­ring for­står de hel­ler ik­ke sam­men­hæn­ge­ne. En god re­gel er der­for at ven­te med den ’ al­vor­li­ge’ snak, til bør­ne­ne er om­kring 18- 20 år gam­le.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Prins Joachim på gårs­da­gens mø­de på Dra­gør Mu­se­um i sin egen­skab af pro­tek­tor for Eu­ro­pa No­stra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.