Prins Fe­lix

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

LIL­LE­BROR

Han har kr­udt et vist sted, er al­tid glad og frisk på bal­la­de.

Det kan godt væ­re, at prins Fe­lix er fyldt 13 og nu går i 7. klas­se på Krebs’ Skole, men han er langt­fra klar til at træ­de ind i de voks­nes ræk­ker end­nu. Le­ge­bar­net i ham vil ba­re ud.

Det bli­ver holdt i li­ve, når han sam­men med sin far Joachim er til mo­tor­løb og får lov til at bril­le­re i sæ­be­kas­se­lø­bet. Og det er ble­vet dyr­ket li­ge så flit­tigt hjem­me i ha­ven på Sva­ne­møl­le­vej på Øster­bro sam­men med Martin Jør­gen­sen.

Knyt­tet til sin sted­far

Li­ge­som sin sto­re­bror har prins Fe­lix væ­ret ut­ro­lig tæt knyt­tet til sin sted­far. Og må­ske end­da end­nu me­re.

For Fe­lix var kun to år, da Martin Jør­gen­sen blev en del af hans liv, og han har der­for stort set ik­ke kendt til an­det end at ha­ve to fædre.

Men den al­ler­stør­ste helt i Fe­lix’ liv er uden tvivl hans sto­re­bror, som han i den grad ser op til.

Mens Ni­ko­lai i det of­fent­li­ge rum sy­nes at ud­strå­le stør­re og stør­re selvsik­ker­hed, er det dog sta­dig en no­get me­re ge­nert prins Fe­lix, som gem­mer sig lidt i hans skyg­ge og helst over­la­der or­det til ham.

Men må­ske kan pi­ger­ne godt li­de den lidt me­re blu­fær­di­ge si­de af den 13- åri­ge prins. I hvert fald blev der hvi­net og skre­get, da han sam­men med sto­re­bror, prin­ses­se Ma­rie og prins Joachim tid­li­ge­re på året var til festaf­ten i Aar­hus i an­led­ning af far­mors fød­sels­dag. Og prins Fe­lix lig­ne­de be­stemt ik­ke én, der hav­de no­get imod den slags op­mærk­som­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.