Prins Ni­ko­lai

BT - - NYHEDER - Gre­vin­de Ale­xan­dra Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

’’ Det er ty­de­ligt at se, hvor af­ba­lan­ce­ret han er, med stor kær­lig­hed til sin fa­mi­lie og især til sin lil­le­bror

STO­RE­BROR

Han er ble­vet en høj, flot fyr på 16 år. Med char­me, selv­til­lid og læk­kert hår.

Prins Ni­ko­lai var blot fem år, da hans for­æl­dre blev skilt. Kort ef­ter kom den kun 27- åri­ge Martin Jør­gen­sen ind i hans liv, og me­get ty­der på, at han har set ut­ro­lig me­get op til sin sted­far, som har væ­ret ham, han kun­ne få lov til at væ­re dreng sam­men med.

Det skin­ne­de da og­så ty­de­ligt igen­nem i det po­rtræt­pro­gram om prins Ni­ko­lai, som blev bragt i an­led­ning af hans ti års fød­sels­dag. Sam­men med sin pap­far spil­le­de han com­pu­ter­spil­let ’ Gu­i­tar Hero’. De tal­te om bi­ler. La­ve­de tin­sol­da­ter. Gri­ne­de og pjat­te­de.

Ni­ko­lai var ble­vet fulgt gen­nem al­le si­ne ti le­ve­år. Og hans mor lag­de ik­ke skjul på, hvor stolt hun var af sin søn.

» Det er ty­de­ligt at se, hvor af­ba­lan­ce­ret han er, med stor kær­lig­hed til sin fa­mi­lie og især til sin lil­le­bror, « som gre­vin­den den gang sag­de.

Si­den­hen er han ble­vet en ung mand, som er ble­vet me­re og me­re be­vidst om sig selv og om den rolle, han som en del af mo­nar­ki­et har. Og der er in­gen tvivl om, at især det sid­ste år har mod­net ham end­nu me­re.

Sid­ste som­mer flyt­te­de prins Ni­ko­lai nem­lig hjem­me­fra, blev elev på den pre­sti­ge­fyld­te og tra­di­tions­ri­ge kostsko­le Her­lufsholm. Og ik­ke ale­ne be­tød det far­vel til de vel­kend­te kød­gry­der, det var og­så god­dag til sove­sa­le, fæl­les køk­ken og bad. Der­u­d­over har kostsko­lens vil­de og ri­tu­el­le hand­lin­ger og­så væ­ret no­get, som den un­ge prins har måt­tet for­hol­de sig til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.