Kvin­de­kvo­ter stemt igen­nem

Eu­ro­pa- Par­la­men­tet har kvin­der­ne i fo­kus, mens re­sten af Eu­ro­pa ta­ler om den hi­sto­ri­ske fl ygt­nin­ge- kri­se

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk ufj o@ bt. dk BT 7. sep­tem­ber.

EU

Uff e Jør­gen­sen Od­de Mens den hi­sto­ri­ske fl ygt­nin­ge- og mi­grant­kri­se ska­ber be­kym­ring og split­tel­se i Eu­ro­pa, har de fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re i EU- Par­la­men­tet haft travlt med at dis­ku­te­re kvin­de­kvo­ter og ste­reo­ty pe køns­rol­ler i de eu­ro­pæ­i­ske læ­rebø­ger.

Det får nu Dansk Fol­ke­par­ti til at ryste på ho­ve­d­et. Par­ti­et me­ner, at Eu­ro­pa- Par­la­men­tet spil­der ti­den i en tid, hvor Eu­ro­pa står for­an hi­sto­ri­ske ud­for­drin­ger og svæ­re spørgs­mål.

Små og ube­ty de­li­ge ting

» Vi bru­ger enormt me­get ener­gi på små og ube­ty­de­li­ge ting i det store bil­le­de, hvor imod de store spørgs­mål ik­ke får den op­mærk­som­hed de fortje­ner. «

Et klart fl er­tal

» Vi bru­ger ut­ro­ligt me­get tid på de her af­stem­nin­ger ( kvin­de­kvo­ter og køns­rol­ler i sko­lebø­ger red.) el­ler an­dre om si­tu­a­tio­nen i Azer­bai­jan. Men spørgs­mål om fl ygt­nin­ge­kri­sen, som li­ge nu vir­ke­lig be­ty­der no­get for folk, er Eu­ro­pa- Par­la­men­tet fra­væ­ren­de med svar, der kan bru­ges til no­get, « ly­der kri­tik­ken fra An­ders Vi­sti­sen, der er valgt ind i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti.

Ons­dag end­te et klart fl er­tal af Eu­ro­pa- Par­la­men­tets 751 med­lem­mer i fl ere af­stem­nin­ger at stem­me ’ ja’ til en ræk­ke an­be­fa­lin­ger om, at un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le skal ren­ses for køns­mæs­si­ge ’ ste­reo­ty­per’ og ’ se­xi­sti­ske forvrid­nin­ger’ samt nye kvo­te­lig­nen­de ini­ti­a­ti­ver skal sik­re fl ere kvin­der i top­stil­lin­ger i ud­dan­nel­ses­sek­to­ren.

Iføl­ge An­ders Vi­sti­sen kan sidst­nævn­te i prak­sis fun­ge­re ved, at ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen på­læg­ges at an­sæt­te et be­stemt an­tal kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­re. Al­ter­na­tivt skal ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen al­tid væl­ge kvin­den, hvis den står over­for en mand­lig og kvin­de­lig jo­ban­sø­ger, der beg­ge er kva­li­fi - ce­re­de til job­bet.

Han har lidt svæ­re­re ved at fo­re­stil­le sig, hvor­dan EU vil sik­re, at der ik­ke er køns­mæs­si­ge ste­reo­ty­per i sko­lebø­ger­ne.

Kan kla­re sig selv

» Jeg ved ik­ke, hvor­dan man har tænkt sig at gø­re det her i prak­sis. Har EU tænkt sig, at der skal sid­de EU- kon­trol­lan­ter og læ­se samt­li­ge læ­rebø­ger igen­nem for at sik­re, at der er ik­ke står ‘ kvin­de­lig fri­sør’ el­ler ‘ mand­lig brand­mand’? « spør­ger Vi­sti­sen.

An­ders Vi­sti­sen stem­te ’ nej’ til for­sla­get.

» Jeg sy­nes ik­ke Eu­ro­pa skal blan­de sig i det her, og hvis de en­de­li­ge skal blan­de sig, så er det den for­ker­te må­de at gø­re det på. Jeg sy­nes det her for det til at se ud som om, at kvin­der ik­ke kan kla­re sig selv, og det tror jeg egent­ligt de fl este kvin­de ger­ne vil ha­ve sig fra­bedt. «

Eft er for­sla­get blev stemt igen­nem vil Eu­ro­pa- Par­la­men­tet nu pres­se EU- Kom­mis­sio­nen til for­melt at stille for­sla­ge­ne, som EU- lan­den­des mi­ni­stre, der­eft er skal stem­me om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.