SF: Det er EU- vær­di­er

BT - - NYHEDER -

JA TIL FOR­SLA­GET

SFs Mar­gret­he Auken var en iblandt de man­ge hund­re­de par­la­men­ta­ri­ke­re, der stem­te ’ ja’ til for­sla­get. Hun kan ik­ke for­stå kri­tik­ken.

» Jeg kan ik­ke for­stå, at no­gen er imod det her. Man skal ik­ke lå­se kvin­der i be­stem­te rol­ler, som det sker i nog­le med­lem­slan­de, « har Mar­gre­te Auken tid­li­ge­re sagt til BT.

Be­kæm­pe diskri­mi­na­tion

Hun me­ner, at an­be­fa­lin­ger­ne lig­ger EU nært, for­di det be­rø­rer de EU- vær­di­er, som er be­skre­vet i trak­ta­ten.

» Der står, at man skal frem­me li­ge­stil­ling og be­kæm­pe diskri­mi­na­tion. Der­for skal vi blan­de os i, hvor­dan nog­le grup­per bli­ver frem­stil­let, « si­ger hun.

EU kan snart gø­re det slut med kvin­de­li­ge sy­geple­jer­ske i læ­rebø­ger­ne. Sva­ret på flygt­nin­ge­kri­sen la­der ven­te på sig. Modelfoto: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.