100.000 evaku­e­ret

Myn­dig­he­der for­sø­ger at red­de yder­li­ge­re 800.000

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters

JA­PAN

Om­kring 100.000 ja­pa­ne­re er tors­dag ble­vet evaku­e­ret fra de­res hjem i den nor­døst­li­ge del af lan­det på grund af vold­som­me over­svøm­mel­ser.

De ja­pan­ske myn­dig­he­der har op­for­dret yder­li­ge­re 800.000 men­ne­sker til at la­de sig evaku­e­re som føl­ge af, at der fl ere ste­der er fal­det op imod 600 mil­li­me­ter regn.

Pre­mi­er­mi­ni­ster Shin­zo Abe har tid­li­ge­re tors­dag ad­va­ret om me­re regn og for­talt, at man er ved at etab­le­re en alarm­cen­tral.

» Re­ge­rin­gen vil ar­bej­de for at pri­o­ri­te­re sik­ker­he­den for folk, og gø­re vo­res bed­ste for at for­hin­dre yder­li­ge­re ka­ta­stro­fe, « si­ger pre­mi­er­mi­ni­ste­ren iføl­ge Reu­ters.

Nyheds­bu­reau­et Uni­ted Press In­ter­na­tio­nal be­ret­ter om to dø­de, mens Reu­ters op­ly­ser, at to per­so­ner er meldt sav­net. BNB

Langs Ki­nu­gawa- flo­den hå­ber be­bo­er­ne, at bli­ve red­det af he­li­kop­te­re fra de­res over­svøm­me­de hjem, der of­te ri­ves med af vand­mas­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.