USA

BT - - NYHEDER -

Tords stærk mod­stand fra re­li­gi­øse grup­per, har del­stats­for­sam­lin­gen i den ame­ri­kan­ske del­stat Ca­li­for­ni­en ons­dag stemt ja til et lov­for­slag, der til­la­der ak­tiv døds­hjælp ud­ført af me­di­cinsk per­so­na­le. Loven vil gø­re det mu­ligt for læ­ger at or­di­ne­re en dø­de­lig do­sis smer­testil­len­de me­di­cin til uhel­bre­de­ligt sy­ge pa­tien­ter. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.