Kul­tur Fle­re par spås go­de chan­cer

BT - - KULTUR - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

VILD MED DANS

I af­ten går det løs med før­ste pro­gram af 12 i det­te års ud­ga­ve af ’ Vild med dans’ på TV2. Men hvem af de 12 ny­dan­se­re har po­ten­ti­a­let til at dan­se sig gen­nem samt­li­ge 12 pro­gram­mer?

End­nu har in­gen af de 12 par sat de­res dan­sesko på det be- røm­te og be­ryg­te­de dan­se­gulv i Vild med dans- stu­di­et på Ama­ger.

Ste­en Lunds vur­de­ring

Men ef­ter­som par­re­ne har væ­ret flin­ke til læg­ge vi­deo­er ud på de­res in­di­vi­du­el­le Fa­ce­book- si­der, har BT bedt Ste­en Lund, som er en af de tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le dan­se­re og vin­der af pro­gram­met, om at kom­me med sin vur­de­ring af, hvem han, ud fra vi­deo­er­ne, tror har po­ten­ti­a­le. Og hvem der skal ar­bej­de no­get hår­de­re for at læ­re de svæ­re dan­se­trin. Dog un­der­stre­ger den tid­li­ge­re Vild med dans­dan­ser, at det er med for­be­hold, for­di han ik­ke har haft me­get ma­te­ri­a­le at be­døm­me par­re­ne ud fra.

Men umid­del­bart har Ste­en Lund pe­get fem par ud, som han spår kan gå he­le vej­en til fi­na­len. Og de spæn­der li­ge fra pro­gram­mets al­der­s­præ­si­dent til dets yng­ste del­ta­ger.

Går ik­ke og pjat­ter

» Pa­tri­ck Ber­di­no vi­ste rig­tig go­de tak­ter. Og så har jeg haft æren af at væ­re sam­men med Søs Ege­lind i ’ Ma­ster­chef’, der­for ved jeg, at hun ik­ke er en, der går og pjat­ter. Jeg har me­get for­vent­ning til hen­de, især for­di hun er ble­vet sat sam­men med Mads Vad, « si­ger Ste­en Lund, der og­så frem­hæ­ver Ja­mes Samp­son, Ka­ren Muku­pa og Step­ha­nia Po­ta­li­vo som dem af ny­dan­ser­ne, der umid­del­bart ser ud til at bli­ve rig­tig go­de. Rød: Lang vej Gul: Kan gå beg­ge ve­je Grøn: Me­get loven­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.