Kul­tur ’ Min sid­ste dans film i lang tid’

’ Kri­gen’ bli­ver Pi­lous As­bæks sid­ste dan­ske film i lang tid, af­slø­rer sku­e­spil­le­ren, der le­ver med et stort di­lem­ma. Der er hul igen­nem til ud­lan­det, og sam­ti­dig sav­ner han bleskift og ind­køb i Su­per­brugs­en

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Egent­lig skul­le Pi­lou As­bæk al­le­re­de sid­ste år ha­ve ind­ledt et helt sab­batår. Et år, der ef­ter fle­re års hårdt, hæs­blæ­sen­de ar­bej­de og mas­ser af suc­ces, skul­le ha­ve væ­ret brugt kun sam­men med hu­stru­en, dra­ma­ti­ker An­na Bro og dat­te­ren Ag­nes, der bli­ver tre år nytår­s­af­ten. Det blev mil­dest talt ik­ke til no­get.

Fak­tisk er det ret be­græn­set, hvor me­get sam­men­hæn­gen­de tid den 33- åri­ge sku­e­spil­ler har haft med fa­mi­li­en, si­den dat­te­ren blev født.

I Dan­mark har han la­vet tv­se­ri­er­ne ’ Bor­gen 3’ og ’ 1864’, samt en per­leræk­ke af spil­le­film: ’ Spies & Gli­strup’, Fa­san­dræ­ber­ne’, ’ Kap­gang’, ’ Stille hjer­te’, ’ 9. april’ og den pre­mi­e­re­ak­tu­el­le ’ Kri­gen’.

Sam­ti­dig er der kom­met hul igen­nem til ud­lan­det.

Så Pi­lou har sid­det i suc­ces­sak­sen li­ge si­den, og der­for er det ik­ke ble­vet til no­get med det dér år fri.

» Det er jo ble­vet en stå­en­de jo­ke, at jeg skul­le ha­ve holdt et sab­batår al­le­re­de sid­ste år sam­men med min fa­mi­lie, og det er sta­dig ik­ke ble­vet til no­get. Jeg hav­de de­di­ke­ret et år kun til fa­mi­li­en. Og det er helt op­rig­tigt, og så­dan var det tænkt. Men så kom­mer der no­gen fra ud­lan­det, der har set ’ Bor­gen’, og ’ Kaprin­gen’, og godt vil prø­ve ham den nye, un­ge sku­e­spil­ler, som er så hel­dig, at han kom­mer fra sam­me land som Mads Mik­kel­sen, Ul­rich Thom­sen, Ni­ko­laj Wal­dau, Lars Mik­kel­sen, Sid­se Ba­bett og al­le de der dyg­ti­ge dren­ge og pi­ger. «

Pi­lou smi­ler ad sig selv. Han er tændt og spændt. Og be­gej­stret for de mu­lig­he­der, der åb­ner sig i ud­lan­det. Men det er og­så et di­lem­ma for ham:

» Jeg kun­ne ik­ke si­ge nej til de til­bud og mu­lig­he­der, der op­stod. Det er en pro­fes­sio­nel lyk­ke­fø­lel­se, og en fa­mi­lie- ulyk­ke på an­dre må­der... Hel­dig­vis ken­der min ko­ne mig og ved, at jeg er am­bi­tiøs og ger­ne vil prø­ve mig selv af. Kort sagt, så blev jeg nødt til at prø­ve det, for hvis jeg ik­ke gjor­de, vil­le jeg for­try­de det om halv­treds år, « si­ger Pi­lou om de fem me­get for­skel­li­ge uden­land­ske pro­jek­ter, han har sat tæn­der­ne i de sid­ste to år.

Den stør­ste fri­stel­se

En rolle i åb­nings­sce­nen til Luc Bes­sons ’ Lu­cy’ over­for Scar­lett Jo­hans­son, som Pon­ti­us Pi­la­tus i et Hol­lywood- re­ma­ke af klassikeren ’ Ben- Hur’, i den bri­ti­ske ko­me­die- se­rie ’ Stags’, i in­de- pen­dent­fil­men ’ Wood­s­ho­ck’ over­for Kir­sten Dunst, og så den stør­ste fri­stel­se, som han al­l­le­re­de er i gang med.

Rol­len som Eu­ron Greyjoy i sjet­te sæ­son af ver­dens mest eks­po­ne­re­de tv- se­rie ’ Ga­me of Thro­nes’.

’ Bor­gen’ blæ­ste dø­re­ne ind

» ’ Bor­gen’ har sim­pelt­hen blæst dø­re­ne til ud­lan­det ind. Den se­rie er en ga­ve. Den er solgt til så man­ge lan­de og præ­sen­te­rer så høj dansk kva­li­tet, at de sku­e­spil­le­re, der var på, har nog­le helt an­dre mu­lig­he­der end før. Og så kom­mer jeg oven i kø­bet med ’ Kaprin­gen’, som ud­lan- Så kom­mer han i tan­ker om for­ri­ge we­e­kend, da han sad sam­men med Lind­holm og en grup­pe dan­ske Af­g­ha­ni­stan- ve­te­ra­ner til pre­mi­e­ren ved Ve­ne­dig film­festi­val:

» Det gør mig sim­pelt­hen så glad, at en dansk hi­sto­rie al­le­re­de nu gi­ver genklang i ver­den. Vi har få­et nog­le over­væl­den­de an­mel­del­ser ef­ter Ve­ne­dig, hvor fil­men blev vist først. Og ba­re det at få lov at op­le­ve, at 1.300 men­ne­sker rej­ser sig op og klap­per ad de dan­ske sol­da­ter, vi har med i fil­men, og det de har gi­vet vo­res film. Det er det he­le værd. Så har vi få­et den an­mel­del­se, vi skul­le ha­ve. var mig, der skul­le stå op en ti­me før de an­dre. Se på mi­ne replik­ker, la­ve mi­ne knæø­vel­ser, la­ve mi­ne for­be­re­del­ser med ge­væ­ret, uni­for­men, al­ting. Så det he­le sad helt rig­tigt, « for­tæl­ler Pi­lou, der med van­lig di­sci­plin og de­tal­jesans var helt ne­de i me­to­de­re­sear­chen un­der prø­ver og op­ta­gel­se:

Kon­tant af­reg­ning

» Jeg skal love for, at der var kon­tant af­reg­ning, hvis jeg gjor­de tin­ge­ne for­kert, for hvis der er no­get, sol­da­ter ik­ke gør, så er det at pak­ke tin­ge­ne ind i ven­lig­he­der. Det bli­ver sagt li­ge på ste­det. ’ Så­dan ser du ik­ke ud’. ’ Du har din ca­mo- bag så­dan dér!’. ’ Du gør så­dan og så­dan’, og ’ du pe­ger ik­ke på mig med dit vå­ben!’, for­tæl­ler Pi­lou As­bæk, der var på boo­tcamp for at læ­re, hvor­dan man går, står, ar­bej­der og over­le­ver i kampzo­nen:

» Når alt det lav­prak­ti­ske er på plads, så skal jeg for­stå de­res psy­ko­lo­gi og mo­ti­va­tion. Før, un­der og ef­ter ud­sen­ding. Ul­ti­ma­tivt skal jeg for­stå, hvil­ket men­ne­ske det er, der vil slå ihjel for de­mo­kra­ti­et, og for at en ci­vil­be­folk­ning kan få et bed­re liv. Så jeg kan spil­le den rolle som far med tre børn der­hjem­me, der går for­an si­ne sol­da­ter i Af­g­ha­ni­stan og lø­ber den ri­si­ko, at hans børn kom­mer til at vok­se op uden de­res far. «

Apro­pos børn, så er du selv far. Træk­ker du på de fø­lel­ser, du har per­son­ligt som far til Ag­nes på tre år?

» Ja, det gør jeg. Og plud­se­lig smel­ter min rolle som kom­pag­ni­chef Claus Mi­cha­el sam­men med mig. Han har et ar­bej­de ude i ver­den et halvt år ad gan­gen, det har jeg og­så. Jeg har væ­ret ude at rej­se de sid­ste syv- ot­te må­ne­der. Jo, jeg har la­vet så mi­nu­tiøst et ka­rak­ter­ar­bej­de, at jeg godt kan åb­ne op for min egen pri­va­te bank af fø­lel­ser. Og når

» Jeg kan godt mær­ke en form for mæt­hed fra dan­sker­ne. Jeg har la­vet rig­tig me­get tv og spil­le­film de se­ne­ste år. Så jeg skal og­så ha­ve la­det bat­te­ri­er­ne op og genop­fin­de no­get in­de­ni mig selv som sku­e­spil­ler på dansk, som er ble­vet tømt, « for­tæl­ler en ær­lig Pi­lou As­bæk til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.