Four Ja­cks kø­rer den ind med char­men

BT - - KULTUR -

SHOW

’ Four Ja­cks Fore­ver’ Pre­mi­e­re på Bel­le­vue Te­a­tret, tirs­dag, set ons­dag **** **

Men det vil væ­re for let at af­vi­se som spe­ku­la­tion ale­ne. I sid­ste en­de er det ve­der­kvæ­gen­de og hu­mørs­mit­ten­de at hø­re de fi re gen­nem­mu­si­kal­ske her­rer syn­ge igen­nem, swin­gen­de bak­ket op af Pe­der Kra­gerups or­ke­ster.

Ka­me­ler skal slu­ges

Der er ka­me­ler, der skal slu­ges un­der­vejs. Me­re el­ler min­dre løs­re­vet fra rol­ler­ne som hhv. Poul Ru­di, Bent Wert­her, Jo­hn Mo­gen­sen og Ot­to Bran­den­burg/ Ja­mes Ras­mus­sen har Heick, As­holt, Ros­sen og Lo­h­mann skabt et ske­let mel­lem de man­ge sangnum­re, hvor de op­træ­der mest som sig selv og en smu­le som de­res al­ter ego fra Four Ja­cks.

Me­get af det er det re­ne fj ol. Ik­ke et ondt ord om fj ol i øv­rigt. Men to­nen, de­res jo­kes er sim­pelt­hen for til­stræbt sva­jerjovi­a­le. In­di­mel­lem li­ge­frem pin­li­ge.

Det bli­ver bed­re - som i sjove­re - og lidt me­re ab­surd, na­tur­ligt løs­slup­pent, i an­den af­de­ling. For den sags skyld og­så lidt fræk­ke­re. Det er som om, an­den af­de­lings af­sæt i ufor­lig­ne­li­ge ’ Man­dar­lay’, det stør­ste hit, som Stig Ros­sen si­ger, og Jo­hn Mo­gen­sens su­veræ­ne vo­ka­lar­ran­ge­ment af bl. a. ’ Shine on, Har­vest Moon’, læg­ger over­lig­ge­ren hø­je­re.

Det er mu­sik­ken, san­ge­ne og den fi ne ke­mi mel­lem de fi re, der red­der den hjem.

Der er pas­sa­ger, hvor kvar­tet­tens le­ve­ring af klas­si­ker­ne er me­get me­re end ba­re et nostal­gisk gen­lyt med en tid, hvor det pri­mæ­re krav til po­p­san­ge­re var, at de kun­ne syn­ge. Ger­ne godt. En me­get fj ern tid. Vi ta­ler pas­sa­ger, hvor de fi re syn­ger så sublimt og vel­ti­met, at det, ja, er en fryd. Det er sim­pelt­hen me­dri­ven­de.

En grå guldå­re

Ros­sen & co. har fun­det en grå guldå­re. Jeg har me­get svært ved at se en fj er­de ver­sion af dén hi­sto­rie for mig, uden at det be­gyn­der at lig­ne spe­ku­la­tion. Men man skal væ­re en ual­min­de­lig sur lol­land­sk bro- spyt­ter for ik­ke at bli­ve ba­re lidt glad i ro­en ved ly­den af de man­ge, man­ge swin­gen­de dan­ske klas­si­ke­re.

Keld Heick, Stig Ros­sen, Jes­per As­holt og Jes­per Lo­h­mann har fun­det en grå guldå­re i de­res ’ rol­ler’ som Four Ja­cks. ’ Four Ja­cks fore­ver’ er de­res tred­je show i ræk­ken. Fo­to: Jørn Del­eu­ran

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.