Ma­ge­lø­se Mir­ren

BT - - TV - DRA­MA

Den 31. au­gust 1997 er en af de da­to­er, de fl este hu­sker. Her blev den bri­ti­ske prin­ses­se Di­a­na nem­lig dræbt ved en dra­ma­tisk kol­li­sion i en mo­tor­vejstun­nel i Pa­ris, da hen­des chauf­før i høj fart for­søg­te at unds­lip­pe en grup­pe nær­gå­en­de pa­pa­ra­zzi­fo­to­gra­fer. Den tra- gi­ske be­gi­ven­hed stil­le­de det bri­ti­ske kon­ge­hus i et van­ske­ligt di­lem­ma. Du kan selv se, hvor­for i Step­hen Frears’ frem­ra­gen­de ” The Qu­e­en”. Da nyhe­den om prin­ses­se Di­a­nas død den 1. sep­te mber 1997 ram­mer et cho­ke­ret bri­tisk folk, træk­ker dron­ning Eliza­beth II sig tilbage til slot­tet Bal­moral med fa­mi­li­en. Hun op­fat­ter Di­a­nas død som et pri­vat an­lig­gen­de og for­står ik­ke fol­kets re­ak­tion på tra­ge­di­en. Men det gør den po­pu­læ­re, nyvalg­te pre­mi­er­mi­ni­ster, To­ny Blair, og han be­slut­ter at for­sø­ge at få dron­nin­gen i samklang med sit folk igen. He­len Mir­ren vandt fuldt fortjent en Oscar for sit uforg­lem­me­li­ge po­rtræt af dron­ning Eliza­beth II. Hun gjor­de des­u­den rent bord ved stort

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: set samt­li­ge pris­ud­de­lin­ger for præ­sta­tio­nen. Im­po­ne­ren­de 29 pri­ser fi k hun. ( DR2)

He­len Mir­ren vandt en Oscar for sit uforg­lem­me­li­ge po­rtræt af dron­ning Eliza­beth II. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.