USA UN­DER AN­GREB

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 14 år si­den 2001:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 So­len og Månen dan­ner spæn­din­ger til dit tegn i dag. Det gi­ver an­led­ning til, at din lun­te er sær­de­les kort, så træd ven­ligst var­somt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Hvis der er no­get, du ger­ne vil æn­dre på, en­ten pri­vat el­ler ar­bejds­mæs­sigt, så er det­te er rig­tig god dag til at gø­re no­get ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er ik­ke helt den ro og har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske dig. Det har dog ik­ke no­get med dig at gø­re, så tag det gan­ske ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 I dag har du gan­ske sær­li­ge go­de ener­gi­er fra pla­ne­ter­ne til at gø­re no­get ved din ar­bejds­si­tu­a­tion, som kan gø­re din frem­ti­di­ge hver­dag bed­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil gæl­de om at for­e­ne di­ne tan­ker med di­ne hand­lin­ger. Så ik­ke no­get med at tæn­ke for me­get, men tag hel­le­re fat i at gø­re no­get ved det! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du er i stør­re fø­lel­ses­mæs­sig kon­takt med dig selv, end du nor­malt er. Du får en ga­ve fra en god ven. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ik­ke helt den ro om­kring dig, som du må­ske kun­ne øn­ske dig. Spørgs­må­let er dog, om du ik­ke selv kan æn­dre det, så der bli­ver ro? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det vil gæl­de om at få sat ord på di­ne tan­ker og fø­lel­ser. Der er men­ne­sker, som ir­ri­te­rer dig. Det er vig­tigt, at du si­ger det til dem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

143). ( Svær 68). ( Mid­del 7). ( Nem

Ca. 3.000 men­ne­sker dræ­bes i ter­r­or­an­gre­bet i USA på Wor­ld Tra­de Cen­ter i New York, New York og Pen­ta­gon samt i et nedstyr­tet fly i Penn­sylva­nia.

Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.