BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Vild med dans’

Un­der­hold­ning Så nå­e­de vi sep­tem­ber, og der­med er mi­ne fre­dag aft ener af­sat. For jeg skal selv­føl­ge­lig se Vild med dans. I år er fel­tet dej­ligt blan­det, og der er på for­hånd in­gen åben­ly­se vin­der­kan­di­da­ter el­ler ta­ber­kan­di­da­ter, li­ge­som der hel­ler ik­ke er no­gen al­der­s­præ­si­dent med i år, som det el­lers har væ­ret til­fæl­det i fl ere sæ­so­ner. JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Man. U. - Liverpool

Sport Klub­fod­bol­den rul­ler igen eft er en land­skampspau­se - og med tan­ke på den dan­ske ind­sats så sav­ner man no­get kva­li­tet og in­ten­si­tet. En kamp mel­lem Uni­ted og Liverpool bur­de bor­ge for beg­ge de­le, for det er et klas­sisk brag i Pre­mi­er League, der ven­ter - omend for­men svin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.