Spild af pen­ge

BT - - TV-GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk DR1- vært Tho­mas Buch- Andersen

’’ Må­let er at gø­re folk klogere på, hvor­for det går galt, så vi kan und­gå spild i frem­ti­den

NY SE­RIE

Har du hørt dén om kom­mu­nen, der brug­te over en mil­li­on kro­ner på en ly­sen­de bænk, det stats­li­ge com­pu­ter­sy­stem til næ­sten 300 mil­li­o­ner kro­ner, der skul­le gø­re sags­be­hand­lin­gen smi­di­ge­re, men i ste­det en­der med at for­læn­ge den, el­ler må­ske den om for­sva­ret, som

be­ta­ler man­ge mil­li­o­ner kro­ner for at lea­se fly, der en­der med at stå stille på jor­den. Hver dag træf­fes be­slut­nin­ger, der ko­ster skat­tey­der­ne mil­li­o­ner af kro­ner. Og i den nye DR- se­rie ’ Spild af di­ne pen­ge’ sæt­ter vær­ten Tho­mas Buch- Andersen spørgs­måls­tegn ved, om de pen­ge nu og­så bru­ges for­nuf­tigt.

Hvor­for går det galt

Se­er­ne kan i lø­bet af se­ri­en på dr. dk stem­me på det spild, de sy­nes er al­ler­vær­st, og i fjer­de og sid­ste pro­gram kå­res vin­de­ren.

» Ide­en med se­ri­en er at sæt­te fo­kus på, hvor­dan vo­res skat­te­kro­ner bli­ver brugt. Må­let er at gø­re folk klogere på, hvor­for det går galt, så vi kan und­gå spild i frem­ti­den. Og der­for vi­ser vi og­så ek­semp­ler på, hvor­dan man ar­bej­der med at und­gå spild for- skel­li­ge ste­der, « si­ger Tho­mas Buch- Andersen.

I se­ri­en, der sen­des hver mandag, får Buch- Andersen eks­pert­hjælp af che­fø­ko­nom Ma­jbritt Skov og øko­no­mi­eks­pert Per Hel­ge Sø­ren­sen. Og vi får blandt an­det ek­semp­ler på spild i en ræk­ke kom­mu­ner, re­gio­ner, sta­ten, sty­rel­ser, po­li­ti­et og for­sva­ret. MANDAG 20.45 ’ SPILD AF DI­NE PEN­GE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.