Fly- gys

BT - - TV-GUIDE -

Et fly styr­ter ned, og kun få over­le­ver den vold­som­me ulyk­ke.

Clai­re er kri­sep­sy­ko­log, og hun skal ta­le med de over­le­ven­de og hjæl­pe dem med at få de­res hver­dag til at hæn­ge sam­men igen. Hun bli­ver hur­tigt til­truk­ket af Eric, der er en af de fem pas­sa­ge­rer, der over­le­ve­de flystyrtet, men han op­fø­rer sig un­der­ligt - og da de an­dre pas­sa­ge­rer be­gyn­der at for­svin­de én for én, for­nem­mer Clai­re, at der er no­get helt galt. An­ne Hat­haway og Pa­tri­ck Wil­son spil­ler ho­ved­rol­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.