Ar­vefj en­de­du­el

BT - - TV -

To af Eng­lands stør­ste og mest tra­di­tions­ri­ge klub­ber lø­ber på ba­nen til aft enens Pre­mi­er League- op­gør i 5. spil­ler­un­de mel­lem Man­che­ster Uni­ted og Liverpool. Det er en kamp, in­gen af hol­de­ne øn­sker at ta­be, men Way­ne Roo­ney og co. har umid­del­bart de bed­ste kort på hån­den, da de har vun­det de tre se­ne­ste ind­byr­des op­gør. Fod­bold TV3+: 18.30

De Den an­er­kend­te pro­fes­sor i bør­ne­p­sy­ko­lo­gib k on­kel Erik får mu­lig­hed for at af­prø­ve si­ne te­o­ri­er om fri op­dra­gel­se og fa­mi­lie- sa­mek­si­stens i Nord­jyl­land, hvor han med hjælp fra sin søsters fem børn vil åb­ne et fa­mi­lie- team­bu­il­ding- cen­ter for kri­se­ram­te bør­ne­fa­mi­li­er. Det vi­ser sig ik­ke at væ­re så nemt. Der er nem­lig stær­ke lo­ka­le kræft er, der mod­ar­bej­der on­kels pla­ner. Min søsters børn væl­ter Nord­jyl­land DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.