FØR­STE SKO­LE­DAG

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg tog i går fat på sit nye even­tyr i Schal­ke 04, og den un­ge dan­ske har al­le­re­de gjort en godt ind­tryk på træ­ne­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ROS Las­se Vø­ge lavg@ bt. dk An­dré Brei­ten­rei­ter BLÅ BOG Fo­to: Claus Bech

Det var før­ste sko­le­dag i Schal­ke 04 for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i går. For an­den gang på ot­te må­ne­der er den 20- åri­ge Bay­ern- dan­sker sendt på græs i en ny Bun­des­liga­klub, og nu skal han igen vin­de respek­ten hos nye træ­ne­re og nye hold­kam­me­ra­ter.

Og den di­sci­plin er Højb­jerg god til. Nøj­ag­tig som til­fæl­det var i hans se­ne­ste le­je­klub, Augs­burg, hvor ma­na­ger Ste­fan Reu­ter fra før­ste se- kund var dybt im­po­ne­ret, har lands­holdspro­fi­len ef­ter blot en en­kelt træ­ning ty­de­lig­vis gjort stort ind­tryk på sin nye ar­bejds­gi­ver.

Ef­ter gårs­da­gens træ­ning var Schal­ke- træ­ner An­dré Brei­ten­rei­ter hur­tig ude med store ro­ser til sin nye midt­ba­ne­ter­ri­er.

» Han er et stort ta­lent og har gjort et godt ind­tryk ved den før­ste træ­ning. Det er end­nu for tid­ligt at si­ge, om han er i spil til søn­dag, « ud­tal­te Brei­ten­rei­ter til Schal­kes of­fi­ci­el­le Twit­ter- pro­fil.

Reg­ner med star­top­stil­lin­gen

Og den slags ud­ta­lel­ser er sød mu­sik i øre­ne på Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs agent, Sø­ren Ler­by.

» Jeg har end­nu ik­ke få­et snak­ket med Pi­er­re- Emi­le el­ler Schal­ke i dag. Men det er da dej­ligt, at det er gå­et så godt, « ly­der det fra den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne.

Er Højb­jerg hen­tet ind til Schal­kes star­top­stil­ling?

» Ja, det er han. Det er i hvert fald det, vi går ud fra, « si­ger Ler­by.

Den 20- åri­ge dan­sker blev i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due ud­le­jet fra Bay­ern Mün­chen til den lil­le na­bo­klub Augs­burg – i sam­me om­bæ­ring valg­te Bay­ern dog at for­læn­ge Højb­jergs kon­trakt med to år, så den lø­ber frem til som­me­ren 2018.

Op- og ned­t­u­re i Augs­burg NAVN: FØDT: KLUB­BER:

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg 5. au­gust 1995

Ung­dom: BK Skjold ( 2003- 07), FC København ( 2007- 09) og Brøndby ( 2009- 12). Se­ni­or: Bay­ern Mün­chen II ( 2012- 14), Bay­ern Mün­chen ( 2013-), Augs­burg, le­je ( 2015) og Schal­ke 04, le­je ( 2015-)

LIGA­KAM­PE

Kam­pe for Bay­ern II: 44 ( 12 mål) Kam­pe for Bay­ern: 17 ( 0) Kam­pe for Augs­burg: 16 ( 2)

LAND­SKAM­PE:

U16: 6 ( 0 mål) U17: 18 ( 5 mål) U19: 6 ( 3 mål) U21: ( 5 ( 4 mål) A- lands­hol­det: 7 ( 1 mål)

’’ Han er et stort ta­lent og har gjort et godt ind­tryk ved den før­ste træ­ning. Det er end­nu for tid­ligt at si­ge, om han er i spil til søn­dag

Op­hol­det i Augs­burg bød bå­de på op- og ned­t­u­re. I en pe­ri­o­de blev Højb­jerg smidt på bæn­ken, men han var sam­ti­dig og­så man­den, der med et mis­sil- mål i den af­gø­ren­de, sid­ste kamp ude mod Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, sik­re­de Augs­burg eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se.

Der var snak om, at Højb­jergs op­hold i Augs­burg skul­le for­læn­ges. Bay­ern valg­te dog at hjem­kal­de ham, da midt­ba­ne­stjer­nen Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger blev solgt til Man­che­ster Uni­ted. Men da Bay­ern se­ne­re på som­me­ren køb­te chi­len­ske Ar­tu­ro Vi­dal fra Ju­ven­tus, kom dan­ske­ren igen i over­skud – og så stod den igen på le­je­op­hold for hy­pe­ram­bi­tiø­se Højb­jerg.

Schal­ke 04 mø­der søn­dag Mainz 05 på hjem­me­ba­ne. Må­ske med Højb­jerg- de­but.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ef­ter­lod et po­si­tivt ind­tryk hos Schal­ke- træ­ner An­dré Brei­ten­rei­ter, da han i går tog fat på sit le­je­op­hold i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.