LANG DE­BUT- UD­SIGT

Brønd­bys nye spil­ler må ven­te på ar­bejds­til­la­del­se og kan mis­se fle­re kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PAPIRPROBLEMER Las­se Vø­ge lavg@ bt. dk) Tro­els Bech, Brønd­bys sport­s­di­rek­tør

Brønd­bys fans må nok li­ge sæt­te lidt ek­stra pen­ge ind på tå­l­mo­dig­heds­kon­to­en. For klub­bens nyind­køb­te ja­mai­ca­ner, Ro­dolph Austin, bli­ver ik­ke klar til we­e­ken­dens brag mod FC Midtjylland – og mu­lig­vis er han hel­ler ik­ke med, når Brøndby i næ­ste we­e­kend mø­der AaB i Aal­borg.

Det er bu­reau­kra­ti og pa­pir­ar­bej­de, der står i vej­en for midt­ba­ne­spil­le­rens de­but i gult, op­ly­ser klub­ben til BT.

Tid­li­ge­re på ugen var Austin sam­men med nog­le Brøndby- le­de­re hos Kø­ben­havns Kom­mu­ne for at an­sø­ge om ar­bejds­til­la­del­se.

Selv om kom­mu­nen vil­le be­hand­le sa­gen ’ så hur­tigt som mu­ligt’, går der iføl­ge Brøndby nor­malt syv til 10 da­ge, før der kan sæt­tes punk­tum i så­dan­ne sa­ger. Der­for kan Brøndby ude­luk­ke, at ja­mai­ca­ne­ren får de­but mod FC Midtjylland i over­mor­gen.

Og klub­ben vil hel­ler ik­ke ga­ran­te­re, at pa­pir­ar­bej­det fal­der i hak in­den næ­ste we­e­kends ude­kamp mod AaB.

Kan få de­but mod FCK

Det kan så­le­des en­de med, at ja­mai­ca­ne­ren først får sin su­per­liga­de­but i det kø­ben­havn­ske der­by mod FC København 27. sep­tem­ber på Brøndby Sta­dion.

’’ Den slags ta­ger den tid, det nu ta­ger, som det hed­der i en re­k­la­me

Før ar­bejds­til­la­del­sen har få­et god­kendt- stemp­let, må 30- åri­ge Ro­dolph Austin ik­ke en­gang træ­ne med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter, og det er der­for svært for Brønd­bys træ­ner­team at vur­de­re, hvor han står kon­di­tions­mæs­sigt.

Træ­ning er en livs­stil

Så sent som sid­ste fre­dag spil­le­de han en af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kamp for det ja­mai­can­ske lands­hold, der blandt an­det li­ge har slå­et USA.

» Så vi er be­vid­ste om, at han er i no­gen­lun­de form, « for­tæl­ler sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech og ud­dy­ber:

» Li­ge nu hol­der han sig i gang selv. Jeg ved ik­ke, om det fo­re­går i Fæl­led­par­ken el­ler i fit­ness- cen­tret på hans ho­tel, men som jeg har lært ham at ken­de, kan han slet ik­ke la­de væ­re med at træ­ne. Det er en livs­stil for ham.

Det var ef­ter en sand trans­fer­sa­ga, at Ro­dolph Austin hav­ne­de i Brøndby.

Den tid­li­ge­re Leeds- spil­ler var en ef­ter­trag­tet her­re, og han var mil­li­me­ter fra at skri­ve kon­trakt med Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day – men en mang­len­de en­gelsk ar­bejds­til­la­del­se sat­te en stop­per for det skif­te.

Og så blev Austin i ste­det Brøndby- spil­ler ef­ter et læn­ge­re tov­træk­ke­ri.

» Den slags ta­ger den tid, det nu ta­ger, som det hed­der i en re­k­la­me, « som Tro­els Bech for­kla­rer.

Ro­dolph Austin si­ges at væ­re i form til at spil­le for Brøndby med det sam­me, men ja­mai­ca­ne­ren ven­ter på en ar­bejds­til­la­del­se. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.