Trans­fer- ma­re­ridt

Ni­co­lai Boi­le­sen kom ik­ke væk fra Ajax, in­den trans­fer­vin­du­et smæk­ke­de i og er der­for fan­get i den hol­land­ske klub uden ud­sigt til spil­le­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLÅ BOG FAST­LÅST Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk Ni­co­lai Boi­le­sen

FUL­DE NAVN:

Boi­le­sen

16. fe­bru­ar 1992 i Bal­lerup

FØDT:

KLUB­BER:

Ung­dom: Lil­le He­ma IF, Sko­vlun­de IF, Brøndby IF ( 2004- 10) og Ajax ( 2010- 11). Se­ni­or: Jong Ajax ( 2011-) og Ajax ( 2011-)

KAM­PE FOR AJAX:

52 ( 1 mål)

Ni­co­lai Møl­ler

LAND­SKAM­PE:

U16- land­skam­pe: 2 ( 0 mål) U17- land­skam­pe: 29 ( 2) U19- land­skam­pe: 16 ( 0) U21- land­skam­pe: 4 ( 0) A- land­skam­pe: 15 ( 1)

’’ Der har væ­ret nog­le ting, som jeg har sagt nej til, for­di det sport­s­ligt ik­ke har hængt sam­men med det, jeg ger­ne vil­le

Det har væ­ret en tung sep­tem­ber for Ajax- dan­ske­ren Ni­co­lai Boi­le­sen. To mis­se­de land­skam­pe på grund af en ska­de, men hvad vær­re er, lyk­ke­des det ik­ke den 23- åri­ge dan­sker at få op­fyldt drøm­men om et skif­te til en af Eu­ro­pas stør­ste liga­er. 1. sep­tem­ber smæk­ke­de trans­fer­vin­du­et i li­ge for­an snu­den på den tek­nisk stær­ke ven­stre­ba­ck, der nu står i et sør­ge­ligt va­de­sted uden ud­sigt til spil­le­tid med et år tilbage af kon­trak­ten.

Stem­mer om­kring klub­ben vur­de­rer over for BT, at den tid­li­ge­re dan­ske vi­ce­an­fø­rer nu kan bli­ve tvun­get til at træ­ne med an­det­hol­det i re­sten af sæ­so­nen uden over­ho­ve­det at kom­me i kamp. I Ajax ope­re­rer man med en po­li­tik om, at hvis en spil­ler ik­ke un­der­skri­ver en kon­trakt, når der kun er et år tilbage, så spil­ler man som ud­gangs­punkt ik­ke. På første­hol­det sat­ser træ­ner Frank de Bo­er i ste­det på nyind­kø­bet Mit­chell Di­j­ks. Boi­le­sen har slet ik­ke væ­ret ud­ta­get til første­holdskam­pe i in­de­væ­ren­de sæ­son.

Ure­a­li­stisk

BT er­fa­rer, at Ajax- le­del­sen sta­dig er forun­dret over, at et salg af Ni­co­lai Boi­le­sen ik­ke blev for­hand­let på plads. Hold­nin­gen er blandt an­det, at et – i de­res øj­ne – ure­a­li­stisk håb om at ind­gå af­ta­le med en stor­klub for­pur­re­de Boi­le­sens an­dre mu­lig­he­der.

Ni­co­lai Boi­le­sen af­slø­re­de da og­så selv i lands­holds­lej­ren 31. au­gust, at han har af­vist nog­le til­bud.

» Der har væ­ret nog­le ting, som jeg har sagt nej til, for­di det sport­s­ligt ik­ke har hængt sam­men med det, jeg ger­ne vil­le. Så har der væ­ret for­skel­li­ge år­sa­ger til, at det ik­ke er lyk­ke­des, men så­dan er fod­bold­ver­de­nen nu en­gang. «

Én af de ting, der ik­ke lyk­ke­des, var et skif­te til ita­li­en­ske Genoa, der ik­ke kun­ne stille en bank­ga­ran­ti til Ajax i for­bin­del­se med en han­del med Boi­le­sen, der har en an­slå­et prislap på om­kring 15 mio. kr.

An­strengt for­hold

For­hol­det mel­lem Ajax- le­del­sen og Boi­le­sen- lej­ren blev al­le­re­de an­strengt tid­li­ge­re på som­me­ren, da Frank de Bo­er gjor­de det klart, at Ni­co­lai Boi­le­sen med far­mand Ken­ny Boi­le­sen i ryg­gen hav­de af­slå­et et til­bud om en kon­trakt­for­læn­gel­se. Iføl­ge den hol­land­ske avis De Te­le­graaf hav­de Ajax- le­del­sen til­budt Boi­le­sen- lej­ren en for­læn­gel­se og et lønhop fra de nu­væ­ren­de cir­ka 800.000 eu­ro om året til klub­bens løn­loft på 1 mil­li­on eu­ro om året. Til­bu­det blev dog iføl­ge me­di­et skudt ned med øn­sket om en yder­li­ge­re løn­for­hø­jel­se, hvis en af­ta­le skul­le un­der­skri­ves.

Si­den de­men­te­re­de Ni­co­lai Boi­le­sen selv hi­sto­ri­en med for­kla­rin­gen, at han slet ik­ke var in­ter­es­se­ret i at for­læn­ge.

Der­for er sta­tus nu et koldt for­hold til Ajax- le­del­sen og en knust drøm op et skif­te til en ny klub. Sam­ti­dig er nog­le af de pas­sio­ne­re­de Ajax- fans be­gyndt at ven­de sig mod de­res tid­li­ge­re ynd­ling, der hav­de en skidt 2014/ 2015- sæ­son.

Der­for må næ­ste mål nu væ­re at se frem mod vin­te­r­ens trans­fer­vin­due, der by­der på en ny mu­lig­hed for et skif­te væk fra den hol­land­ske klub og liga, som Ni­co­lai Boi­le­sen kom til helt tilbage i 2009. Og mon ik­ke det lyk­kes den­ne gang. Al­le­re­de i det­te vin­due var der for­u­den Genoa og­så hed in­ter­es­se fra en en­gelsk Pre­mi­er League- klub og sidst i trans­fer­vin­du­et en tysk klub.

Som et lys i mør­ket kan Ni­co­lai Boi­le­sen dog glæ­de sig over, at Ajax har valgt at ind­lem­me ham i de­res trup til Eu­ro­pa League, der be­gyn­der i næ­ste uge.

Ni­co­lai Boi­le­sen er ude i kul­den i Ajax, da han ik­ke øn­sker at for­læn­ge med klub­ben, og et skif­te til en an­den klub ik­ke lyk­ke­des i det net­op af­slut­te­de trans­fer­vin­due. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.