Lyng­by sat­te til i top­stri­den

Nav­ne­ne var store, men spil­let mid­del­må­digt, da 1. di­vi­sions top­hold, Lyng­by, fl op­pe­de i Roskil­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Sa­ra Gang­sted

1. DI­VI­SION For fem år si­den lug­te­de de nav­ne langt væk af su­per­ligaklas­se og top­fod­bold. I dag fri­ster al­le spil­le­re til­væ­rel­sen i 1. di­vi­sion.

De kan sta­dig ka­ste en smu­le stjer­neg­lans over et kamp­pro­gram i den næst­bed­ste ræk­ke, men at ska­be en le­ven­de kva­li­tetskamp er de til­sy­ne­la­den­de ik­ke læn­ge­re i stand til. I hvert fald ik­ke hvis man skal be­døm­me dem ud fra de­res ind­sats i gårs­da­gens kamp mel­lem FC Roskil­de og Lyng­by.

Godt nok fi k de til­sku­e­re, der hav­de valgt at bru­ge de sid­ste ti­mer af gårs­da­gen på Roskil­de Sta­dion bå­de en sej­r­her­re og he­le to scor­in­ger, men det er og­så det mest po­si­ti­ve, der er at si­ge om kam­pen.

Mas­ser af gam­le ken­din­ge

Må­le­ne blev sat ind af et par af de gam­le ken­din­ge, Jan Kri­sti­an­sen og den tid­lie­ge­re Lyng­by- spil­ler, Ba­j­ram Fetai - det skal ret­fær­dig­vis næv­nes. Og det var gan­ske over­ra­sken­de, da de­res klub, Roskil­de, trods hjem­me­ba­ne­for­de­len var store un­der­dogs mod Lyng­by, der un­der le­del­se af David Ni­el­sen har få­et et god start på sæ­son og fø­rer 1. di­vi­sion.

Den før­ste scor­ing faldt kort in­de i an­den halv­leg, da Jan Kri­sti­an­sen på forun­der- lig vis fi k en ned­falds­bold med sig eft er et hjør­ne­s­park. In­de i fel­tet ban­ke­de han til den, da den en­de­lig ar­te­de sig. Skud­det sad midt i må­let, men blev aff yret med en så­dan kraft , at Lyng­by­ke­e­per Vik­tor Nor­ing var uden chan­ce. Lidt kun­ne de gam­le ben end­nu.

For­ud var på det tid­punkit gå­et 49 lange mi­nut­ter, hvor ene­ste høj­de­punkt var et for­søg fra Lyng­bys Fre­de­rik Gyt­kjær, der sat­te ho­ve­d­et på et ind­læg fra Mi­cha­el Lumb, der på ven­stre­kan­ten hav­de få­et oce­a­ner af tid til at fi nde sin hold­kam­me­rat. I Roskil­des mål var Tho­mas Vil­lad­sen dog vå­gen og fi k blo­ke­ret.

Roskil­des fø­ring fi k Lyng­by til at sat­se, men i ste­det for chan­cer, der kun­ne aff øde en ud­lig­ning, gav det blot­tel­ser bag­u­de. En af dem ud­nyt­te­de Ba­j­ram Fetai i dom­me­rens over­tid til at ud­pla­ce­re Lyng­bys Nor­ing som af­slut­ning på en fl ot Roskil­de- kon­tra.

Med sej­ren ta­ger Roskil­de et fi nt skridt væk fra bun­den, mens Lyng­by mi­ster lidt i top­stri­den, hvor fl ere hold i lø­bet af we­e­ken­den kan mel­de sig ind, hvis de hø­ster tre po­int.

Ba­j­ram Fetai var ond ved si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter fra Lyng­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.