’ Vi har al­drig væ­ret bed­re’

Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­der iføl­ge dem selv op i ab­so­lut top­form til stæv­net i mor­gen i Fre­de­riks­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMP­HA­NER Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Ru­dy Mar­kus­sen Pa­tri­ck Ni­el­sen Fo­to: David Leth Wil­li­ams og Nils Meilvang

Det bli­ver to trim­me­de dan­ske bok­se­re, der i mor­gen af­ten går i rin­gen til Nor­dic Fight Night i Fre­de­riks­havn.

Her gør Ru­dy Mar­kus­sen co­me­ba­ck mod Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li fra Ge­or­gi­en, mens Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­der Sa­mir Bar­bosa fra Bra­si­li­en.

Kam­pe­ne er Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sens op­varm­ning før de­res in­ter­ne ’ dan­sker­brag’, der for­ment­lig bok­ses sidst på året.

’’ Jeg har in­gen ska­van­ker og lø­ber go­de ti­der og kan bok­se 20 om­gan­ge a tre mi­nut­ter

Men skal den kamp bli­ve en re­a­li­tet, kræ­ver det i føl­ge pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land, at beg­ge bok­se­re vin­der de­res kam­pe i Fre­de­riks­havn.

Og skal man tro bå­de Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen, er de me­re end klar på den op­ga­ve, der ven­ter.

Ro­lig og af­ba­lan­ce­ret

Ru­dy Mar­kus­sen fryg­ter i hvert fald ik­ke, at han duk­ker op i en ru­sten ud­ga­ve ef­ter tre års bok­se­pau­se.

’’ Jeg bli­ver bed­re og bed­re til at fo­ku­se­re, og så er jeg be­gyndt at lø­be rig­tig hur­tigt til træ­ning

» Jeg fø­ler mig ut­ro­lig ro­lig og af­ba­lan­ce­ret. Jeg har det godt, og jeg har væ­ret i vægt i tre uger nu. Min plan­læg­ning, min kost og alt er for­lø­bet, som det skal. Jeg har in­gen ska­van­ker og lø­ber go­de ti­der og kan bok­se 20 om­gan­ge a tre mi­nut­ter med et halvt mi­nuts pau­se mel­lem hver uden pro­ble­mer, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen til BT.

Han vur­de­rer, at han lø­ber en ki­lo­me­ter på om­kring tre mi­nut­ter.

Den 38- åri­ge bok­ser er kendt som en sær­de­les hårdt­slå­en­de bok­ser med 25 kno­ck­out- sej­re på sit cv i 38 kam­pe. Al­li­ge­vel vil han ik­ke ud- stik­ke kno­ck­out- ga­ran­ti mod Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li.

» Jeg kom­mer til at ta­ge tin­ge­ne, som de kom­mer, men hvis kno­ck­ou­ten by­der sig, ta­ger jeg den. Men må­ske er jeg ble­vet me­re ve­lover­ve­jet i rin­gen, « si­ger han og til­fø­jer:

Vok­ser med op­ga­ven

» Jeg kan mær­ke, at jeg er tændt. Jeg er klar – vir­ke­lig klar, og jeg kun­ne bok­se Pa­tri­ck på lør­dag ( i mor­gen, red.), hvis det var. «

Hos Pa­tri­ck Ni­el­sen mel­der den 24- åri­ge bok­ser sig og­så i top­form.

» Jeg sy­nes klart, at jeg vok­ser med op­ga­ven. Jeg bli­ver bed­re og bed­re til at fo­ku­se­re, og så er jeg be­gyndt at lø­be rig­tig hur­tigt til træ­ning, « for­tæl­ler Pa­tri­ck Ni­el­sen, der tid­li­ge­re er ble­vet be­skyldt for ik­ke al­tid at mø­de op til kam­pe i sin bed­ste form.

Men så­dan bli­ver det ik­ke mod Sa­mir Bar­bosa.

» Vi lø­ber de her 800 me­ter- spur­ter. De skal lø­bes på un­der tre mi­nut­ter, men der lig­ger jeg li­ge nu på to mi­nut­ter og 40 se­kun­der. Det er rig­tig godt på 800 me­ter. Så jeg er i rig­tig god form, og det kom­mer og­så til at vi­se sig på lør­dag ( i mor­gen, red.), « for­sik­rer han.

Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen for­sik­rer beg­ge, at de er i strå­len­de form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.