’ Jeg fø­ler mig sta­dig ung’

Ro­ger Fe­de­rers kar­ri­e­re nær­mer sig sin af­slut­ning. Men i aft en får han mod sin schweizi­ske lands­mand Sta­nislas Wawrinka mu­lig­he­den for at spil­le sig i sin før­ste US Open- fi na­le si­den 2009

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - US OPEN Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Fo­to: AFP

Gan­ske vist fyld­te han 34 år i au­gust. Men Ro­ger Fe­de­rer vir­ker ik­ke til at væ­re ty nget af al­de­ren. I aft en kan den schweizi­ske ten­nis­ve­te­ran spil­le sig i sin før­ste US Open- fi na­le si­den 2009, hvis han kan be­sej­re sin schweizi­ske lands­mand Sta­nislas Wawrinka.

» Jeg fø­ler ik­ke, at jeg er li­ge så gam­mel som dåb­sat­te­sten for­tæl­ler mig. Fak­tisk fø­ler jeg mig sta­dig ung, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer til nyheds­bu­reau­et AP og til­fø­jer:

» Jeg el­sker sta­dig at ar­bej­de sten­hårdt på træ­nings­ba­nen, og li­ge nu glæ­der jeg mig over, at jeg har over­skud til at spil­le ’ sjov’ ten­nis. «

Un­der det­te års US Open har han im­po­ne­ret alt og al­le ved at kva­li­fi ce­re sig til se­mi­fi na­len uden et ene­ste sæt­tab, og ved kun at ha­ve tabt to af si­ne eg­ne i alt 69 ser­ve­par­ti­er.

Men det er og­så må­den, hvor­på kam­pe­ne er vun­det, der har im­po­ne­ret.

» Det er fan­ta­stisk, at han fort­sæt­ter med at ud­for­ske spil­let. Hans nye tak­tik med in­di­mel­lem at gå langt ind i ba­nen på mod­stan­de­rens an­den­ser­ve, har gi­vet hans spil en ny di­mens­sion, « si­ger Sta­nislas Wawrinka, der hen­vi­ser til det an­grebs­slag, der i ten­niskred­se nu kal­des for ’ Sne­ak At­ta­ck By Ro­ger’.

» Jeg har ik­ke pla­ner om at ko­pi­e­re Ro­gers ’ sni­gan­greb’. Men det er in­dis­kuta­belt, at han har haft held med det, « si­ger Sta­nislas Wawrinka, der ro­ses af Ro­ger Fe­de­rer.

» Da vi mød­te hin­an­den se­ne­st ( i kvart­fi na­len ved French Open i ju­ni, red.) spil­le­de han pragt­fuldt, og vandt nog­le da­ge se­ne­re tur­ne­rin­gen. Han fortjen­te tri­um­fen. For det før­ste for­di han er en stor spil­ler, og for det an­det for­di han gen­nem åre­ne he­le ti­den har for­må­et at ud­vik­le sit spil, « si­ger Ro­ger Fe­de­rer.

Go­de ven­ner igen

For­hol­det mel­lem Ro­ger Fe­de­rer og Sta­nislas Wawrinka vir­ker bå­de ven­ska­be­ligt og har­monisk.

Men skru­er man ti­den tilbage til novem­ber i fj or, hav­ne­de duo­en i et me­get om­talt skæn­de­ri med Ro­ger Fe­de­rers ko­ne, Mir­ka, i ho­ved­rol­len.

Iføl­ge det fran­ske sports­blad L’Equipe råb­te hun ’ tu­defj æs’ eft er Wawrinka un­der se­mi­fi na­len ved ATP Fi­nals i Lon­don, hvor hun hav­de klap­pet af nog­le af hans gra­ve­ren­de fejl på af­gø­ren­de bol­de.

Den­ne op­før­sel var år­sa­gen til et 10 mi­nut­ter langt og vold­somt skæn­de­ri mel­lem de to schweize­re eft er mat­ch­bol­den, og an­gi­ve­ligt år­sa­gen til at Ro­ger Fe­de­rer ik­ke fi k den for­nød­ne be­hand­ling af sin ryg, så han da­gen eft er måt­te mel­de afb ud til fi na­len mod Novak Djoko­vic.

» Jeg hu­sker ud­mær­ket epi­so­den. Fe­de­rer gjor­de i da­ge­ne eft er et stort styk­ke ar­bej­de for at gen­ska­be det go­de for­hold til Wawrinka. Mis­sio­nen lyk­ke­des. Kort tid eft er stil­le­de de op for Schweiz i Da­vis Cup- fi na­len og vandt. Som jeg ser det, er der for­længst lagt låg på den epi­so­de, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Han ser frem til US Open­du­el­len.

» Det bli­ver et brag af en kamp, men jeg tror ik­ke, at Wawrinka er i stand til at vin­de, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

I den an­den se­mi­fi na­le mø­des den for­sva­ren­de me­ster, Ma­rin Ci­lic, med ver­dens­rang­li­ste- et­te­ren Novak Djoko­vic, der har vun­det samt­li­ge 13 ind­byr­des op­gør,

Ro­ger Fe­de­rer i ak­tion mod Ri­chard Gasquet på USTA Bil­lie Je­an King Na­tio­nal Ten­nis Cen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.