VER­DENS 10 FE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÅRING Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Igen og igen la­ves der kårin­ger af de grim­me­ste og de mest us­ma­ge­li­ge fod­bold­trø­jer. Det er nemt at bli­ve eni­ge om at gø­re grin med no­get, men det kræ­ver mod at gå den mod­sat­te vej og er­klæ­re sin be­gej­string og kær­lig­hed for no­get, når man ved, at man­ge for­ment­lig vil væ­re ue­ni­ge.

Men fi re an­er­kend­te blog­ge­re med pas­sion for fod­bold, teksti­ler og æste­tik er gå­et sam­men om at kå­re ver­dens fe­de­ste fod­bold­trø­jer fra de se­ne­ste fem år­ti­er.

Det dre­jer sig om blog­ge­re fra Foot­ball At­tic, True Co­lours og De­sign Foot­ball.

I en pro­ces, der har va­ret læn­ge­re end et år, har de nø­je udvalgt og gen­nem­gå­et en ræk­ke af de fod­bold­trø­jer, som de hver især el­sker og hyl­der. Og det er endt med en rang­li­ste på 50 trø­jer, som de har kå­ret til ver­dens fe­de­ste.

I top 10 er der en over­vægt af trø­jer fra Adi­das, eu­ro­pæ­i­ske lands­hold og 80er­ne, og blandt dem er der og­så ble­vet plads til en dansk lands­hold­strø­je. Her kan du se hvil­ke trø­jer, der kom gen­nem nå­leø­jet til top 10.

Newcast­le 1995- 96 ( Adi­das)

Fo­to: Action Ima­ges, AFP, EPA og Iris Der var en­gang, hvor trø­jer­ne hel­ler ik­ke var en konsumva­re, men der­i­mod for­be­holdt de få, der hav­de gjort sig fortjent til at bæ­re dem. Man skif­te­de ik­ke tø­jet ud med et nyt de­sign hvert ene­ste år – og med god grund. Prøv at se den­ne smuk­ke kom­po­si­tion fra be­gyn­del­sen af 80er­ne, hvor store spil­le­re som Bry­an Rob­son, Tre­vor Fran­cis og Paul Ma­ri­ner spil­le­de for Eng­land. Selv­om den ik­ke led­te til de store resultater, blev den bå­ret med stolt­hed ved bå­de EM 1980 og VM to år se­ne­re i Spa­ni­en. På bil­le­det ses Gra­ham Rix ( tv.), Kevin Ke­e­gan ( mid­ten) og Tre­vor Brook­ing ( th.) En trø­je med en gan­ske sæ­re­gen far­ve­kom­po­si­tion: En chan­ge­ren­de him­mel­blå, som gli­der over i en brun bund – for­ment­lig til­tænkt at sym­bo­li­se­re him­len, ha­vet og san­det. Trøj­en blev de­sig­net og bå­ret i for­bin­del­se med en ræk­ke vel­gø­ren­heds­kam­pe til for­del for FN mil­jø­be­va­rings­or­ga­ni­sa­tio­nen UNEP og Play for Li­fe­pro­jek­tet til at frem­me bi­o­di­ver­si­te­ten, men den skul­le og­så kun­ne fun­ge­re som et tred­je al­ter­na­tiv for al­le afri­kan­ske lan­de. Den blev dog kun brugt i en­kel­te ven­skabs­kam­pe. På bil­le­det ses Ca­mero­uns Lan­dry N’Gu­e­mo ( mid­ten) i kamp med De­rek Bo­a­teng ( tv.) og Step­ha­ne M’Bia ( th.). 1995- 96 var på man­ge må­der magisk for Newcast­le. Det var sæ­so­nen, hvor Kevin Ke­e­gan med of­fen­siv og un­der­hol­den­de fod­bold sty­re­de hol­det frem til en hårs­bred­de fra at bli­ve me­stre, og hvor ma­na­ge­ren i di­rek­te tv sag­de de be­røm­te ord: ’ Jeg el­sker det, når vi slår dem - el­sker det!’ om Man­che­ster Uni­ted – og det var sæ­so­nen, hvor Adi­das hav­de la­vet den iko­ni­ske Newcast­le- trø­je med de bre­de stri­ber og Newcast­le Brown Ale- log­o­et i mid­ten. På bil­le­det fejrer Phi­lip­pe Al­bert ( th.) en scor­ing mod Man­che­ster Uni­ted i FA Cup’en. Mens Dan­mark fik sit store in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud ved EM i 1984, var det Frankrig, der le­ve­de op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den og vandt det he­le på hjem­me­ba­ne i den­ne klas­si­ske trø­je. En bred rød stri­be og tre smal­le hvi­de samt den fran­ske ha­ne – bå­ret af Mi­chel Plat­i­ni ( th.), mens han var bedst. Det bli­ver ik­ke me­get me­re cool, og de­sig­net blev da og­så gen­brugt 14 år se­ne­re, da Frankrig blev ver­dens­me­ster på hjem­me­ba­ne. Sort- hvi­de stri­ber har al­tid væ­ret en af fod­boldspor­tens ab­so­lut­te klas­si­ske­re, hvad en­ten de har væ­ret bå­ret af Notts Co­un­ty, B1903 el­ler Newcast­le. Men in­gen har bå­ret dem med sam­me ele­gan­ce som Ju­ven­tus – og især 1985- ud­ga­ven med Mi­chel Plat­i­ni ( bil­le­det) og Mi­cha­el Laud­rup i den­ne Kap­pa- mo­del med hvid kra­ve og dyb V- ud­skæ­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.