SKILS­MIS­SEN

Mens den bri­ti­ske sprin­ter Mark Ca­ven­dish er på vej væk fra Etixx- Qu­i­ck­Ste

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Bri­an Holm

’’ Vo­res ke­mi pas­ser sam­men. Vi har jo de må­ne­der, hvor vi ik­ke ta­ler sam­men, for­di vi er uven­ner, men vi ved og­så, at man skal væ­re go­de ven­ner for at kun­ne væ­re så me­get uven­ner, som vi kan bli­ve

Bri­an Holm uden Mark Ca­ven­dish. Mark Ca­ven­dish uden Bri­an Holm.

Det er som en cy­kel­slan­ge uden ven­til, en kæ­de uden olie – ja, en jern­he­st uden ryt­ter.

Men ik­ke de­sto min­dre et sand­syn­ligt frem­tids­sce­na­rie for det suc­ces­ri­ge mak­ker­skab, der har ek­si­ste­ret i ot­te af de se­ne­ste ni år.

Den bri­ti­ske sprin­ter ser ud til at for­la­de den dan­ske sport­s­di­rek­tør og EtixxQu­i­ck­Step- tea­met eft er den­ne sæ­son. Mark Ca­ven­dish’ kon­trakt lø­ber ud, og hold som MTN- Qhu­be­ka og Trek Fa­ctory Ra­cing skul­le væ­re in­ter­es­se­re­de. Lands­man­den Brad­ley Wig­gins var så­gar ude og an­non­ce­re det fo­re­stå­en­de exit for­le­den.

» Det er ude af mi­ne hæn­der, jeg har in­tet med det at gø­re. Men hvis Mark skift er, og det kan da godt væ­re, at vin­den blæ­ser i den ret­ning, bli­ver vi nødt til at væ­re pro­fes­sio­nel­le, « si­ger Bri­an Holm.

Ke­mi­en pas­ser

I åre­ne på sam­me hold har den nu 30- åri­ge sprin­ter vun­det me­re end 100 cy­kel­løb med den 22 år æl­dre sport­s­di­rek­tør brø­len­de over en skrat­ten­de ra­dio- for­bin­del­se.

» Ja, jeg me­ner selv, at han ik­ke hav­de vun­det halv­de­len af si­ne sej­re, hvis jeg ik­ke hav­de væ­ret der til at hol­de ham i øre­ne. Han gi­ver mig ik­ke al- tid helt ret, og vi dis­ku­te­re­de det end­da så sent som ons­dag mor­gen, « si­ger Bri­an Holm.

Som prø­ver at hol­de en di­stan­ce til den mu­li­ge skils­mis­se. ’ Al­ting i til­væ­rel­sen har en en­de’. ’ Det hed­der pro­fes­sio­nel cykling, så vi må væ­re pro­fes­sio­nel­le’. Ly­der det. Fak­tum er, at de kun har væ­ret ad­skilt i et en­kelt år, si­den Mark Ca­ven­dish blev rig­tigt pro­fes­sio­nel i 2007. Da bri­ten tog et år hos Sky i 2012.

» Der er in­gen tvivl om, at jeg kom­mer til at sav­ne ham. Han hol­der én i gang på al­le må­der, og det er al­drig no­gen­sin­de ke­de­ligt at ar­bej­de med Mark. Vo­res ke­mi pas­ser sam­men. Vi har jo de må­ne­der, hvor vi ik­ke ta­ler sam­men, for­di vi er uven­ner, men vi ved og­så, at man skal væ­re go­de ven­ner for at kun­ne væ­re så me­get uven­ner, som vi kan bli­ve. Og vi kan væ­re rig­tigt me­get uven­ner i no­get tid ad gan­gen, « si­ger Bri­an Holm og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes al­tid, det er un­der­hol­den­de, når han er der, selv om det og­så vol­der pro­ble­mer. Det er li­ge som med si­ne børn: Han ved godt, at jeg vil ham det bed­ste, og så bli­ver han nødt til at lyt­te nog­le gan­ge. Men han er og­så så tyk­ho­ve­det og tror, at han ved al­ting bed­re, som un­ge men­ne­sker og­så er. Og her må man og­så be­un­dre dem for, at de tror så me­get på det, de gør. «

Halvt bel­gi­er

Kan I kø­re vi­de­re hver for sig, uden at der mang­ler no­get?

» Det må vi jo bli­ve nødt til. Men man be­hø­ver jo ik­ke at hol­de op med at snak­ke med hin­an­den, for­di vi ik­ke er på hold sam­men me­re. Man­ge af de ryt­te­re, jeg har haft et tæt for­hold til, har jeg sta­dig et for­hold til den dag i dag, « si­ger Bri­an Holm.

Og­så hans egen kon­trakt med det bel­gi­ske cy­kel­hold ud­lø­ber med ud­gan­gen af i år, men han er ik­ke i tvivl om si­ne eg­ne frem­tids­pla­ner.

» Jeg vil ger­ne bli­ve. Dér vil jeg ik­ke føl­ge Mark. Jeg var den før­ste fra det gam­le HTC- hold, der gik til Qui­ck­Step. Der har jeg mi­ne gam­le træ­nings­kol­le­ga­er, jeg ta­ler fl am­sk, jeg har al­tid følt mig som halv­bel­gi­er – og­så med cy­kel­lø­be­ne. Så det er ik­ke en svær be­slut­ning for mig, « si­ger Bri­an Holm.

Han reg­ner med, at det fal­der på plads in­den for den kom­men­de må­ned.

» Så kom­mer Pa­tri­ck Le­fev­re ( Etixx- Qui­ck­Step- ma­na­ger, red.) og spør­ger, om jeg vil ha­ve et el­ler to år. Så­dan er det. Det ta­ger vi me­get af­slap­pet, « si­ger Bri­an Holm. Mark Ca­ven­dish på 8. eta­pe i årets Tour de Fran­ce mel­lem Ren­nes og Mûr­de- Bre­tag­ne. På lil­le fo­to, sport­s­di­rek­tør, Bri­an Holm.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.